projekt

Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle laajalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään.

Tähän asti tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle. Hankealue sijaitsee maisemallisesti arvokkaiden alueiden ympäröimänä, mutta tuulipuiston lähialue ei ole maisemallisesti arvokasta.

Hankealueelle suunnitellaan 80-120 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden tyyppiä ja kokoa ei ole vielä päätetty, vaan se valitaan myöhemmin investointipäätöksen yhteydessä. Kyseessä on kuitenkin isokokoiset tuulivoimalat, joiden kokonaiskorkeus tulee olemaan noin 210 m (mitattuna roottorin korkeimpaan kohtaan) ja yhden yksikön teho on noin 3 MW:n kokoluokkaa.

Olemme alustavissa aluemäärittelyissä määrittänyt tuulivoimalle soveltuvan alueen siten, että etäisyys lähimpiin asuttuihin kiinteistöihin on vähintään 1000 metriä.

Mitä seuraavaksi?
Alueen jatkosuunnittelussa tullaan soveltamaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) sekä MRL 77 § mukaista yleiskaavoitusta. Hankekoko tarkentuu jatkosuunnittelussa tehtävien selvitysten sekä maanvuokraussopimusten kattavuuden perusteella.

Lupaprosessi on tarkoitus aloittaa vuoden 2014 aikana.

Tuulivoimalan määrä:
n 80-100 kpl
Kokonaiskorkeus:
max 210 m
Toteutettu tuotanto:
n 800 GWh/vuotta/år

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi

Kuvat

Jaa
× -