projekt

Rajamäenkylä

Rajamäenkylän alue sijoittuu Karijoen ja Isojoen kuntien alueella sijaitsevalle laajalle asumattomalle alueelle, jossa on laajoja suoalueita sekä metsätalouskäytössä olevaa metsään. Tehtyjen selvitysten perusteella Rajamäenkylän alue soveltuu tuulisuutensa ja ympäristön perusteella hyvin tuulivoimapuistolle.

Hankkeelle on toteutettu YVA-menettely ja osayleiskaavan laadinta on aloitettu vuosina 2014-2015. YVA-menettelyssä tarkasteltiin 78-100 kokonaiskorkeudeltaan 230 metrin tuulivoimalan rakentamista alueelle.

YVA-menettelyn toteuttamisen jälkeen on markkinoille tullut uusia korkeammalla napakorkeudella ja suuremmalla roottorilla olevia tuulivoimalamalleja ja voimaloiden koon arvioidaan tulevaisuudessa edelleen kasvavan. Hankesuunnitelmaa on päivitetty vuonna 2018 vastaamaan arviota hankkeen rakentamisajankohtana käytettävistä tuulivoimalamalleista. Päivitetty hankesuunnitelma käsittää enintään 64 tuulivoimalaa. ELY-keskus on antanut elokuussa 2018 päätöksen, että päivitetyn hankesuunnitelman mukaisen tuulivoimahankkeen vaikutukset ympäristöön tulee arvioida toteuttamalla YVA-menettely uudelleen. Päivitetyssä hankesuunnitelmassa on tarkasteltu kokonaiskorkeudeltaan enintään 300 metriä korkeita tuulivoimaloita.

Mitä seuraavaksi?
Päivitetyn hankesuunnitelman vaikutukset ympäristöön tullaan arvioimaan YVA-menettelyssä ja hankkeelle tullaan laatimaan osayleiskaava.

Tuulivoimalan määrä:
Enintään 64 kpl
Kokonaiskorkeus:
Enintään 300 metriä
Toteutettu tuotanto:
Noin 1600-1800 GWh

Kartta

Klikkaa karttaa sen suurentamiseksi
Jaa
× -