Logotype

Selvitys: Merituulivoima tuo työtä ja verotuloja pitkäksi aikaa

syyskuu 27, 2023, 08:30
 Tiedotteet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Gaia Consulting on selvittänyt uusiutuvan energian yhtiö OX2:n toimeksiannosta Pohjanlahdella sijaitsevien merituulivoimalahankkeidensa investointi- ja käyttövaiheen talous- ja työllisyysvaikutuksia. OX2 on kehittänyt jo noin neljän vuoden ajan kolmea Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvaa merituulivoimapuistoa; Hallaa, Lainetta ja Tyrskyä. Selvityksen mukaan OX2:n kolme merituulivoimapuistoa loisivat koko elinkaarensa aikana eli suunnittelu-, rakennus- ja käyttövaiheissa yli 37 000 henkilötyövuotta ja tuottaisivat kunnille ja valtiolle yhteensä yli 19 miljardia euroa verotuloa. Työllisyysvaikutuksista yli kaksi kolmasosaa syntyy merituulivoimaloiden käyttöaikana. Verovaikutuksista merkittävin osa syntyy sähkön myynnistä merituulivoimaloiden käyttövaiheessa.

Merituulivoima tulee tulevaisuudessa olemaan keskeisessä roolissa sähköntuotannossa, vähäpäästöisen teollisuuden kasvuedellytysten luomisessa ja Suomen hiilineutraaliuustavoitteiden saavuttamisessa.

”Selvitys osoittaa, että merituulivoimapuistot tulevat olemaan merkittäviä suoria ja välillisiä työllistäjiä niin merituulivoimapuistojen suunnittelu-, rakennus- kuin niiden käyttövaiheissa. Suorat ja välilliset verotulot tulevat olemaan kunnille ja valtiolle huomattavia ja pitkäaikaisia”, toteaa liiketoimintajohtaja Janne Lamberg OX2:lta.

Merituulivoimapuistojen merkittävimmät talousvaikutukset syntyvät käyttövaiheessa

OX2:n merituulivoimapuistojen merkittävimmät aluetaloudelliset vaikutukset tulevat syntymään niiden 35 vuoden käyttövaiheen aikana. Mikäli merituulivoimapuistojen luvitus etenee sujuvasti, niiden sähköntuotanto voisi alkaa vuonna 2030.

OX2:n kolmen Pohjanlahdelle sijoittuvan merituulivoimapuiston yhteenlaskettu investointikustannus on noin 15 miljardia euroa. Merituulivoimaa rakennetaan Suomeen markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Käytön aikaisten kustannusten arvioidaan olevan merituulivoimapuistojen elinkaaren aikana noin 8,4 miljardia euroa.
Merituulivoimapuistot työllistävät merkittävästi niiden rakentamisen aikana. Merkittävin paikallinen talous- ja työllisyysvaikutus syntyy merituulivoimapuistojen käytön aikaisista huolloista, asennuksista ja varaosista, minkä osuus on 19 prosenttia kokonaiskustannuksista huomioiden suunnittelu-, rakennus- ja käytön aikaiset kustannukset.

OX2 on pohjoismainen energiatoimija

OX2 on johtava pohjoismainen uusiutuvaa energiaa rakentava yhtiö. Merituulivoimasta
tulee mm. teknologian kehittymisen myötä kilpailukykyisin energiantuotantomuoto. OX2:n kumppanina ja Suomen merituulivoimahankkeiden osaomistajana on ollut kesästä 2023 lähtien Ingka Investments. Ingka Investments on sijoittanut tähän mennessä neljä miljardia euroa uusiutuvaan energiaan ja on omistanut mm. maatuulivoimapuistoja Suomessa vuodesta 2017 lähtien.

OX2:n merituulivoimahankkeet Pohjanlahdella

OX2 suunnittelee Pohjanlahdelle kolmea teollisen kokoluokan merituulivoimapuistoa, Hallaa, Lainetta ja Tyrskyä. Ne sijaitsevat Suomen talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella.

OX2:n kolmen merituulivoimapuiston arvioitu vuosittainen sähköntuotanto tulee olemaan yhteensä noin 29 TWh. Merituulivoimapuistojen suunnitellut tehot ja turbiinien määrät:

  • Halla 2400 MW (enintään 160 voimalaa),
  • Laine 2250 MW (enintään 150 voimalaa) ja
  • Tyrsky 1400 MW (enintään 95 voimalaa).

Toteutuessaan nämä kolme hanketta kattaisivat noin 42 prosenttia Suomen vuoden 2022 sähköntuotannon määrästä (69,4 TWh). Sähkönkulutus Suomessa kasvaa tulevaisuudessa merkittävästi, kun teollisuus sähköistyy.

Ingka Investments

Ingka Investments on osa Ingka Groupia, joka omistaa myös IKEAn. Se on sijoitusrahasto, joka sijoittaa mm. uusiutuvaan energiaan. Ingka Investmentsillä on 26 miljardin euron sijoitusportfolio.

Selvitystyö

Selvitystyön teki OX2:n toimeksiannosta Gaia Consulting. Selvitystyössä on huomioitu merituulivoimapuistojen koko elinkaari. Aluetalousvaikutusten mallintamisen keskeiset lähtöoletukset ja metodologia:

  • Työssä on mallinnettu merituulivoimapuistojen investointi- ja käyttökustannusten aluetalousvaikutukset sekä sähkönmyynnin tuomat verovaikutukset, joihin sisältyvät arvonlisä-, sähkö- ja yhteisöverot.
  • Talousvyöhykkeelle sijoitettujen merituulivoimahankkeiden kiinteistöverot on mallinnettu nykyisen lainsäädännön mukaan (0 %) sekä kahden eri veroprosentin (1,55 % & 3,10 %) mukaan (nykyinen lainsäädäntö sekä tulevaisuudessa mahdollisesti määriteltävä kiinteistöveroon rinnastettava vero).
  • Merituulivoimaloiden käyttöiäksi on oletettu 35 vuotta.
  • Analyysissä käytetty aluetalousmalli perustuu tilastokeskuksen tietoihin ja muuhun taustadataan.

Lisätietoja:

Janne Lamberg, liiketoimintajohtaja, merituulivoima, OX2, p. 040-5040396, janne.lamberg@ox2.com

Tutkimusmetodologia ja tausta-aineistot: Tuukka Rautiainen, liiketoimintajohtaja, Gaia Consulting, p. 050-5294184, tuukka.rautiainen@gaia.fi