projekt

Rajamäenkylä

Rajamäenkylä ligger på ett stort obebyggt område som täcker delar av Bötoms och Storkyro kommuner med vidsträckta myrmarker samt ekonomiskog.

Enligt utredningar som genomförts fram till idag lämpar sig området bra för vindkraftsproduktion tack vare bra vindlägen. Projektområdet ligger omgivet av landskapsligt värdefulla områden men vindparkens närmaste omgivning är inte det.

Det planeras för 80-100 vindkraftverk på området. Än så länge har det inte fattats något beslut avseende vindkraftverkens modell och storlek utan detta ska fastställas i samband med investeringsbeslutet. Det handlar dock om stora vindkraftverk med en total höjd på 210 m (från marken till rotorns högsta punkt). Effekten på ett vindkraftverk uppgår till storleksklassen 3 MW.

Vi har i den preliminära planeringen slagit fast området som lämpar sig för vindkraften på så sätt att avståndet till närmaste bebyggelse uppgår till minst 1 000 meter.

I den fortsatta planeringen kommer vi att tillämpa miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt generalplan enligt § 77 i markanvändnings- och bygglagen. Projektets omfattning kommer att preciseras under den fortsatta planeringen baserat på genomförda utredningar samt omfattningen av arrendeavtalen.

Antal vindkraftverk:
80-100 st
Totalhöjd:
max 210 m
Förväntad produktion:
ca 800 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Partager
× -