Logotype

Byggprojektet med vindparken i Metsälamminkangas skapade arbetstillfällen och företagsamhet i Vaala-området

augusti 9, 2021, 09:29
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')

Det är vår och på byggarbetsplatsen för vindparken i Metsälamminkangas i Vaala råder en förväntansfull stämning. På byggplatsen förbereder man sig inför den kommande sommaren, som är ett viktigt skede i byggprojektet med vindparken. På sommaren inleds nämligen uppförandet av 24 vindkraftverk.

Eero Länsimäki är projektchef hos OX2 och ansvarar för byggarbetena vid vindparken i Metsälamminkangas. Han ser fram emot de kommande arbetsskedena.

”Att bygga vindkraftverk är mycket krävande, men också ett fantastiskt arbetsskede. Det är fint att se kraftverken resa sig uppåt en del åt gången. Varje arbetsskede är ytterst noggrant planerat och kräver många slags specialkunskaper. Under byggnadstiden arbetar nästan 150 personer samtidigt i vindparken. Alla måste veta exakt vad som händer vid varje skede, så det är ett krävande skede för arbetsledningen”, säger Eero.

Kraftverken kommer med specialtransporter

Innan vindkraftverkskomponenterna sätts ihop levereras de separat från Brahestads hamn till vindparken i Metsälamminkangas. Vindkraftverkskomponenterna har en maximihöjd på 230 meter och deras specialtransporter kräver en noggrann transportplan.

Exempelvis den lägsta delen av vindkraftverkets torn, dvs. basdelen är ca 20 meter lång och väger 90 ton. Rotorbladen är lättare, men som längst är de drygt 75 meter långa och därför också svåra att transportera. Transporterna från hamnen till vindparken görs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken. När komponenterna anländer en och en börjar de uppföras och installeras i vindparken, och på så sätt färdigställs kraftverken ett i sänder i takt med att installationerna framskrider.

Också de sista kraftverken väntas vara resta i Metsälamminkangas i november. Efter det är vindparken redo att producera el för riksnätet. Vindparkens årliga energiproduktion kommer att vara cirka 400 gigawattimmar, vilket motsvarar en årlig elförbrukning i drygt 80 000 hushåll (5 000 kWh/hushåll).

Vägnät och fundament sätts i skick

Mycket har hänt på byggarbetsplatsen i Metsälamminkangas redan nu, eftersom byggnadsentreprenaden pågått i cirka ett år. Arbetet med att bygga vindparken inleddes våren 2020. Då började man i området bygga vägar och vindkraftverkens fundament.

På vindparkens område har det byggts eller förnyats sammanlagt 17 kilometer vägar. Kraftverken kräver stadiga fundament som stöd. Markförhållandena i området inverkar på hur ett vindkraftverk byggs. Ett urberg av god kvalitet i området har möjliggjort att 19 av 24 fundament har byggts med förankring i berggrund, varvid ett fundament kräver endast 24 ton stål och cirka 200 ton betong. Detta är mindre än en tredjedel av den mängd material som krävs jämfört med ett stålbetongfundament i vanlig markgrund.

Byggnadsskedet tar i allmänhet cirka två år beroende på vindparkens storlek, och under byggnadsskedet upplever Eero i sitt arbete inte två likadana dagar. Arbetsstället varierar beroende på situationen antingen mellan kontoret och byggplatsen, dvs. mellan Uleåborg och Vaala.

”Jag njuter av att på arbetsplatsen med smutsiga händer få jobba där det praktiska arbetet äger rum. Samtidigt administrerar jag en omfattande helhet av byggnadsskedet som inbegriper avtal, kalkyler och framtidsvisioner. Ett av de mest intressanta ögonblicken är ändå alltid när jag får klättra upp i ett färdigt vindkraftverkstorn, det känns fint att besöka toppen.”

Lokala företag är oerhört viktiga

Det omfattande byggprojekt har också medfört arbetstillfällen och företagsamhet i Vaala och de omgivande kommunerna. Även om en del av byggarna är specialister som kommer från andra orter på längre avstånd, har till exempel lokal kompetens och lokala tjänster använts för markbyggnadsarbeten och tjänster på byggplatsen. Av företagen i området har man skaffat bland annat arbetsmaskiner och transportmateriel med förare. Förare har kommit åtminstone från Paltamo, Muhos, Kajana, Uleåborg och Vuolijoki. Dessutom har det behövts lokalt producerade logi-, förplägnads- och städtjänster.

Familjeföretaget Kone- ja metallipalvelu Schroderus från Vuolijoki har deltagit på många av Metsälamminkangas arbetsplatser. Företaget drivs av bröderna Jan och Joni samt pappan Jouko Schroderus.

”Den arbetsmängd som vindparken medfört och variationen i arbetet har varit en positiv överraskning för oss. Först var det tal om att vi står till tjänst då och då, men sist och slutligen har vi hela tiden haft två till fem män på byggplatsen. Därför har vi också anställt mer personal”, berättar Jan Schroderus och broder Joni tillägger:

"Vi har strävat efter att ge en lösning på alla de behov som finns. Vi har bland annat skött pumpningen av vatten och sett till att kraftverksfundamenten hålls torra, skött vatten- och bränsleförsörjningen på byggplatsen, underhållet och plogningen av vägar, montering av stängsel och skyltar, godstrafiken på byggplatsen samt reparationer av byggplatsmaskiner och anordningar. Dessutom hyrde vi ut två traktorer till byggplatsen.”

Bröderna Schroderus anser att varit en bra sak att vindkraftsbyggandet har sysselsatt människorna i regionen. Projektet har också gett en bra upplevelse av laganda.

"Det känns fint att vi fått delta i detta projekt på grund av arbetsplatsens laganda. Alla företag och arbetstagare har arbetat för det gemensamma målet och alla har haft viljan att tillsammans hitta de bästa sätten att genomföra projektet. Om ett nytt tillfälle erbjuds, så deltar vi gärna i ett liknande projekt också på nytt", säger bröderna enstämmigt.

Arbetet med att bygga Metsälamminkangas vindparken inleddes våren 2020. Bild: Anders Lönnfeldt

Eero Länsimäki är projektchef hos OX2 och ansvarar för byggarbetena vid vindparken i Metsälamminkangas. Bild: Petteri Löppönen

Familjeföretaget Kone- ja metallipalvelu Schroderus har deltagit på många av Metsälamminkangas arbetsplatser. Bröderna Joni och Jan Schroderus i bilden. Bild: Petteri Löppönen

Om du vill läsa mer om Metsälamminkangas vindkraftsprojekt, klicka på länken nedan.

Metsälamminkangas