Logotype

Förnybar energi i Finland

Att sluta använda fossila bränslen och att elektrifiera trafiken och industrin pågår överallt i samhället. Eftersom förnybar energi är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att producera fossilfri el har efterfrågan på förnybar energi – och därtill hörande teknologier – ökat snabbt.

I Finland har energiurvalet spridits på flera olika energikällor. Andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen är för närvarande över 40 procent. Finland är ett av världens ledande länder när det gäller att utnyttja förnybara energikällor.

Finlands mål är att vara koldioxidneutralt senast 2035. Målet är att andelen förnybar energi av den slutliga energiförbrukningen ska höjas till över 50 procent på 2020-talet.

När Finland frigör sig från den energi som importerats från Ryssland ökar behovet av inhemsk energiproduktion och därmed också behovet av förnybar energi. Dessutom krävs det stora investeringar i förnybara energikällor för att den ökade efterfrågan på elektricitet till följd av elektrifieringen av samhället ska kunna tillgodoses. Utvecklingen av marknaden styrs av ekonomiskt attraktiva projekt och kommersiella elupphandlingsavtal.

Tyngdpunkt på vindkraft

Finland är en av de snabbast växande marknaderna för investeringar i vindkraft. Produktionskostnaderna för vindkraft har minskat betydligt under de senaste åren tack vare den tekniska utvecklingen samt på grund av att kraftverken har högre torn och längre rotorblad. Finland är ett av de allt fler europeiska länder där vindkraften utvecklas och byggs helt på marknads­villkor.

I Finland utgör vindkraftens andel av den totala elförbrukningen cirka tio procent och den ökar snabbt, eftersom byggandet av landbaserad vindkraft för närvarande är det förmånligaste och snabbaste sättet att svara på den ökande efterfrågan på el. Stora markområden, möjlighet att bygga höga vindkraftverk och ett relativt starkt elöverföringsnät skapar gynnsamma förhållanden för vindkraften.

Den havsbaserade vindkraften har en central roll när det gäller att öka det framtida elutbudet. Med havsbaserad vindkraft kan man producera en mycket stor mängd el till ett lågt pris. Vindkraftsprojekten till havs i industriell skala har framskridit under de senaste åren också i Finland.

Konkurrens­kraften hos el som produceras med solenergi har också förbättrats i Finland tack vare den tekniska utvecklingen och de snabbt sjunkande investerings­kostnaderna.

Läs mer om teknologier för förnybar energi 

Läs mer om våra projekt