Logotype

Landbaserad vindkraft

Landbaserad vindkraft har från första början varit hörnstenen i OX2:s verksamhet. Vi bygger nyckelfärdiga vindparker. Det innebär att vi på ett övergripande sätt ansvarar för utvecklingen, byggandet och försäljningen av projekt samt den tekniska och ekonomiska förvaltningen av färdiga vindparker.

OX2 är den ledande byggaren av landbaserad vindkraft i Europa

OX2 har utvecklat och sålt landbaserade vindparker sedan företaget grundades 2004.  Mellan 2004 och 2023 har vi utvecklat och byggstartat 3,9 GW landbaserad vindkraft . Åren 2014–2020 byggde vi mer landbaserad vindkraft i Europa än något annat bolag. 

OX2 är en av de äldsta och största vindkraftsaktörerna också i Finland. Vi har varit verksamma i Finland sedan 2012 och vi har gedigen erfarenhet av att genomföra projekt så att de blir produktiva vindparker.

I Mars 2024 innehöll vår projektportfölj i Finland 5 346 MW landbaserad vindkraft i utvecklingsfasen.

Vårt största landbaserade vindkraftsprojekt är vindparken i Lestijärvi med en total kapacitet på 455 MW. När den blir färdig är den Finlands största vindpark. Byggnadsarbetena i Lestijärvi vindpark pågår som bäst och blir färdiga 2025.

Läs mer om våra projekt i Finland

Vårt sätt att agera

Vårt sätt att agera baserar sig på ansvarsfull och öppen samt aktiv växelverkan med markägarna, de kommunala beslutsfattarna, invånarna och andra intressentgrupper i våra projektområden. Tack vare vår omfattande erfarenhet står vi klart i främsta ledet när det gäller miljöfrågor som rör vindkraft. Vårt mål är att alla våra vind- och solparker ska vara naturpositiva före 2030.

Läs mer om vår hållbarhets­strategi 

Information om vindkraft till skogsägare

Skogsägare, vill du ha en stabil tilläggsinkomst från din skog? Vindkraft kan ge dig sådan tilläggsinkomst. Den ger skogsägaren en jämn hyresintäkt och en renare framtid för efterkommande generationer.

Läs mer om din skog kanske lämpar sig för vindkraft 

Information om landbaserad vindkraft

Den vindkraft som byggs på land är för närvarande den förmånligaste formen av elproduktion i Finland. Mellan 2010 och 2020 har produktionskostnaderna för vindkraft sjunkit med nästan 40 procent tack vare den tekniska utvecklingen. Detta har gjort det möjligt att för närvarande bygga vindkraft på marknads­villkor, dvs. utan stöd från samhället.

Att bygga, installera och ta i drift landbaserad vindkraft går relativt snabbt. Vindkraftstekniken är väl testad, tillförlitlig och underhållskostnaderna för den är låga.

Vindkraftens viktiga klimatpåverkan är att koldioxidavtrycket från den energi vi använder minskar. Utsläppen från vindkraftsproduktionen uppkommer närmast vid tillverkningen och byggandet av kraftverk.

Vindparkernas miljökonsekvenser minimeras genom en övergripande utredning av utgångsläget och god planering. Vid planeringen beaktas områdets särdrag, bosättning och natur. I fråga om projekt som omfattar över 10 kraftverk eller 45 megawatt görs också ett förfarande för bedömning av miljökonsekvenserna, dvs. MKB.

Vindparkerna skapar mycket livskraft i sina närområden. Utöver energi ger vindparkerna kommunerna fastighetsskatt och markägarna i vindkraftsområdet får hyresintäkter. Cirka en femtedel av investeringarna under byggtiden stannar kvar inom det ekonomiska området, vilket gynnar lokala företag och tjänsteleverantörer.