Logotype

Programfasen för bedömning av miljökonsekvenserna för OX2:s havsbaserade vindkraftspark Halla slutförd – MKB-förfarandet går vidare till följande fas

december 1, 2022, 14:40
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Norra Österbottens NTM-central har gett sitt utlåtande om programmet för bedömning av miljökonsekvenserna (MKB) för OX2:s havsbaserade vindkraftspark Halla som planerats i Bottenviken. Härnäst kommer förfarandet för bedömning av projektets miljökonsekvenser att gå vidare till beskrivningsfasen.

Det utlåtande som nu avgetts av Norra Österbottens NTM-central om Hallas MKB-program är ett utlåtande om den hittills största havsbaserade vindkraftsparken som planeras i Finland. Projekt i likhet med Halla, som kommer att placeras inom Finlands ekonomiska zon utanför Uleåborg och Brahestad, har inte tidigare genomförts i Finland.

- Slutförandet av MKB-programfasen och myndigheternas utlåtande om Hallas MKB-program är en fin milstolpe för projektet och en bra grund att bygga vidare på. Halla är ett unikt projekt enligt finsk måttstock och kommer i framtiden att ha en stor betydelse i ökningen av Finlands självförsörjning inom elproduktionen. Det är fantastiskt att projektet nu har tagit ett steg framåt, säger Janne Lamberg, affärsområdesdirektör för havsbaserad vindkraft på OX2.

Förfarandet för en bedömning av miljökonsekvenserna är en del av projektets utvecklingsarbete och syftar till att säkerställa att miljökonsekvenserna utreds med tillräcklig precision när ett projekt ger upphov till betydande negativa konsekvenser för miljön.

I utlåtandet från Norra Österbottens NTM-central ges också preciseringar för bedömningen av projektets miljökonsekvenser. Man begär bland annat att projektets samtliga möjliga verkningsmekanismer ska kompletteras och noggrant bedömas i konsekvensbeskrivningen.

- Hallas MKB-arbete har genomförts i samarbete med flera olika myndigheter, bland annat i samband med projektets förhandsöverläggningar och i observationsgruppen. Det är viktigt och i samhällets intresse att miljökonsekvensbedömningar utförs på ett högkvalitativt, omfattande och öppet sätt. Utlåtandet och responsen som fåtts om MKB-programmet ger projektutvecklaren goda förutsättningar att göra de kompletteringar som krävs i MKB-beskrivningen, säger Patrick Lees, projektledare för havsbaserade vindkraftsprojektet Halla på OX2.

Den havsbaserade vindkraftsparken Halla består av 160 vindkraftverk med en årlig elproduktion på cirka 12 TWh, vilket skulle täcka drygt 17 procent av Finlands elproduktion år 2021 (69,3 TWh).

Härnäst inleds MKB-beskrivningsfasen. I beskrivningsfasen kommer projektets miljökonsekvenser att bedömas i detalj och kompletteringar att göras utgående från det myndighetsutlåtande som nu har getts. NTM-centralen, som fungerar som kontaktmyndighet, förväntas lägga fram en motiverad slutledning om MKB-beskrivningen före slutet av 2023.

Utöver bedömningen av miljökonsekvenser pågår för närvarande undersökningar av havsbotten, för vilka OX2 beviljades undersökningstillstånd i januari 2022.

Uppgifter om OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt Halla:

  • OX2 planerar ett havsbaserat vindkraftsprojekt i havsområdet utanför Uleåborg inom Finlands ekonomiska zon, cirka 25 kilometer väster om Karlö.
  • Områdets preliminära areal är ca 575 km2.
  • I projektet ingår ca 160 kraftverk med en maximal höjd på 270–370 meter.
  • Avståndet mellan kraftverken är ca 1,5–2 km.
  • Den uppskattade årsproduktionen från vindkraftsparken är ca 12 TWh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Affärsområdesdirektör Janne Lamberg, OX2, p. +358 405 040 396, janne.lamberg@ox2.com

Projektledare Patrick Lees, OX2, p. +358 40 662 1184, patrick.lees@​ox2.com