Logotype

Utredning: havsbaserad vindkraft ger arbete och skatteinkomster för lång tid

september 27, 2023, 08:30
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Gaia Consulting har på uppdrag av OX2, ett bolag för förnybar energi, utrett de ekonomiska konsekvenserna och sysselsättningseffekterna av sina havsbaserade vindkraftverksprojekt i Bottniska viken under investerings­- och driftsfasen. OX2 har redan i cirka fyra års tid i Finlands ekonomiska zon utvecklat tre havsbaserade vindparker: Halla, Laine och Tyrsky. Enligt utredningen kommer OX2:s tre havsbaserade vindparker under hela sin livscykel, dvs. under planerings-, byggnads- och driftsfaserna, skapa över 37 000 årsverken och ge kommunerna och staten sammanlagt över 19 miljarder euro i skatteinkomster. Mer än två tredjedelar av sysselsättningseffekterna uppstår under driftstiden för de havsbaserade vindkraftverken. Den största delen av skatteeffekterna uppstår från försäljning av el under driftsfasen för de havsbaserade vindkraftverken.

Havsbaserad vindkraft kommer i framtiden att spela en central roll i elproduktionen, skapandet av tillväxtförutsättningar för utsläppssnål industri och uppnåendet av Finlands mål om koldioxidneutralitet.

”Utredningen visar att de havsbaserade vindparkerna kommer att vara betydande direkta och indirekta sysselsättare såväl under planerings-, byggnads- som driftsfaserna. De direkta och indirekta skatteinkomsterna kommer att vara betydande och långvariga för kommunerna och staten”, konstaterar Janne Lamberg, affärsdirektör hos OX2.

De största ekonomiska konsekvenserna av de havsbaserade vindparkerna uppstår under driftsfasen

De mest betydande regionalekonomiska konsekvenserna av OX2:s havsbaserade vindparker kommer att uppstå under deras 35-åriga driftsfas. Om tillståndsprocessen för de havsbaserade vindparkerna framskrider smidigt, kan deras elproduktion inledas 2030.

Den sammanlagda investerings­kostnaden för OX2:s tre havsbaserade vindparker i Bottniska viken är cirka 15 miljarder euro. Havsbaserad vindkraft byggs i Finland på marknads­villkor, dvs. utan statligt ekonomiskt stöd. Kostnaderna under driftstiden beräknas uppgå till cirka 8,4 miljarder euro under de havsbaserade vindparkernas livscykel.

De havsbaserade vindparkerna har en stor sysselsättande effekt under byggnadstiden. Den mest betydande lokala ekonomiska effekten och sysselsättningseffekten uppstår när de havsbaserade vindparkerna under driftstiden får underhåll, installationer och reservdelar. Dessa utgör 19 procent av de totala kostnaderna med beaktande av kostnaderna under planerings-, byggnads- och driftstiden.

OX2 är en nordisk energiaktör

OX2 är ett ledande nordiskt bolag som bygger förnybar energi. Havsbaserad vindkraft blir bland annat till följd av den tekniska utvecklingen den mest konkurrens­kraftiga formen av energiproduktion. Sedan sommaren 2023 har Ingka Investments varit partner i OX2 och delägare i de havsbaserade vindkraftsprojekten i Finland. Ingka Investments har hittills investerat fyra miljarder euro i förnybar energi och har ägt bland annat landbaserade vindparker i Finland sedan 2017.

OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken

OX2 planerar tre havsbaserade vindparker av industriell storleksklass i Bottniska viken, dvs. Halla, Laine och Tyrsky. De finns inom Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken.

Den uppskattade årliga energiproduktionen hos OX2:s tre havsbaserade vindparker kommer att uppgå till sammanlagt cirka 29 TWh. De havsbaserade vindparkernas planerade effekt och antal turbiner är följande:

  •  Halla 2 400 MW (max. 160 kraftverk),
  •  Laine 2 250 MW (max. 150 kraftverk) och
  • Tyrsky 1 400 MW (max. 95 kraftverk).

Om dessa tre projekt genomförs skulle de motsvara cirka 42 procent av Finlands elproduktion 2022 (69,4 TWh). Energiförbrukningen i Finland kommer att öka också i framtiden när industrin elektrifieras.

Ingka Investments

Ingka Investments är en del av Ingka Group som också äger IKEA. Det är en investerings­fond som investerar bland annat i förnybar energi. Ingka Investments har en investerings­portfölj på 26 miljarder euro.

Utredningsarbetet

Utredningsarbetet utfördes av Gaia Consulting på uppdrag av OX2. I utredningsarbetet har man beaktat hela livscykeln för de havsbaserade vindparkerna. Centrala utgångsantaganden och metodologi för modellering av konsekvenserna för den regionala ekonomin:

  • I arbetet har man modellerat de regionalekonomiska konsekvenserna av investerings­- och driftskostnaderna för de havsbaserade vindkraftsprojekten samt skatteeffekterna av elförsäljningen, i vilka ingår mervärdes-, el- och samfundsskatter.
  • Fastighetsskatterna för havsbaserade vindkraftsprojekt som placerats i den ekonomiska zonen har modellerats enligt gällande lagstiftning (0 %) och enligt två olika skattesatser (1,55 % & 3,10 %) (den gällande lagstiftningen och en skatt som eventuellt fastställs i framtiden och som kan jämställas med fastighetsskatt).
  • Livslängden för de havsbaserade vindkraftverken antas vara 35 år.
  • Den regionalekonomiska modell som använts vid analysen baserar sig på Statistikcentralens uppgifter och andra bakgrundsdata.


Mer information:

Janne Lamberg, affärsdirektör, havsbaserad vindkraft, OX2, tfn 040-5040396, janne.lamberg@ox2.com

Forskningsmetodologi och bakgrundsmaterial: Tuukka Rautiainen, affärsdirektör, Gaia Consulting, tfn 050-5294184, tuukka.rautiainen@gaia.fi