Logotype

Vilka markområden lämpar sig för solenergi?

För solenergi lämpar sig områden som är plana. Sådana är t.ex. åkrar som håller på att tas ur bruk eller åkrar med låg avkastning. Också utnyttjandet av torvutvinningsområden för solenergiproduktion undersöks.

Vilken nytta har den egna fastigheten av solenergi?

Till markägaren betalas arrende för solenergiområdet. Markägaren stöder dessutom produktionen av förnybar energi.

Vilka fördelar har en solpark för ett område?

För sina områden ger solenergiprojekt­en utöver energi också livskraft. Projekt­en medför fastighetsskatteinkomster för kommunerna och deras invånare. Dessutom sysselsätter projekt­en företagen i regionen i synnerhet under byggnads- och driftsfasen. Solenergin minskar kommunernas koldioxidavtryck och ökar Finlands självförsörjningsgrad i fråga om energi.

För hur lång tid arrenderas markområden?

Arrendeavtalen ingås vanligen för 60 år, dvs. den tid som behövs för att planera, bygga, använda och riva projekt­et.

Kan området användas när solparken är i drift?

Användningen av området är begränsad och inhägnas vanligen.

Hur stort är ett industriellt solenergiområde?

De planerade projekt­en har för närvarande en storlek på cirka 50–150 hektar.

Vad händer när solenergiverkens drifttid upphör?

Solpaneler och andra konstruktioner rivs och transporteras till fortsatt behandling. Ägaren till solparken ansvarar för nedmonteringen. Nya paneler kan också installeras på platsen om man så önskar.

Hur ska man agera ifall man funderar på om den egna fastigheten lämpar sig för produktion av solenergi?

Kontakta oss, så tar vi reda på om du kan möjliggöra solenergi.