Logotype

Så här framskrider ett solenergiprojekt

Preliminär utredning

Ett solenergiprojekt inleds med identifiering och inledande undersökning av potentiella områden. Under den inledande undersökningen kartläggs områdets lämplighet för solenergiproduktion med beaktande av bland annat områdets nuvarande markanvändning, skyddsområden och bebyggelse samt möjligheterna till anslutning till elnätet. Vi kartlägger vanligen stora områden som kan vara potentiella för solenergiproduktion ur tekniska och miljömässiga perspektiv.

Fasen med arrende av mark

När vi i den preliminära kartläggningen har konstaterat att området lämpar sig för solenergiproduktion, kontaktar vi markägarna i dessa områden och berättar mer om solenergi och om möjligheterna att utveckla området för solenergiproduktion. I diskussionerna med markägarna går vi igenom bland annat den nuvarande användningen av området samt avgränsningen av och tidsplanen för ett eventuellt solenergiprojekt samt innehållet i arrendeavtalet. Dessutom lyssnar vi gärna på förslag från markägarna och invånarna i de områden som vi granskar.

Teknisk planering och ansökan om tillstånd

När arrendeavtal för ett projektområde har säkerställts fortsätter den tekniska planeringen av projektet och ansökan om behövliga tillstånd inleds. Inom området kan vi till exempel genomföra markstudier för att utreda om det är möjligt att bygga. Ansökan om tillstånd och den närmare projektplaneringen inleds endast på områden där vi avtalat med markägarna om användningen av området. Också med väglagen i området avtalar vi separat om användningen av vägen för projektets behov.

Investerings­beslut

Ett investerings­beslut om genomförande av ett solenergiprojekt fattas när nödvändiga tillstånd har beviljats för projektet, den tekniska planeringen har genomförts och anslutningen till elnätet samt projektets ekonomiska konkurrens­kraft har säkerställts.

Byggande

Efter investerings­beslutet inleds byggandet av solparken. Byggnadsskedet tar vanligen 1–2 år, varefter solparken börjar producera el för elnätet.

Driftsfas

Vi ansvarar för driften av projektet och fungerar som kontaktpersoner för markägarna och kommunerna under hela drifttiden. Solpaneler har en drifttid på cirka 30–40 år, varefter de rivs och transporteras bort. Det är också möjligt att i stället installera nya solpaneler.