Logotype

Vilka områden lämpar sig för vindkraft?

En lämplig plats för en vindpark är på tillräckligt avstånd från bosättning och värdefulla naturobjekt. Det ska också blåsa tillräckligt på området. Valet av område påverkas bl.a. av planläggningsläget i området, vindförhållandena, avstånd till elnätet, vägnätet och bosättningen, områdets naturvärden, begränsningar som flyget ställer samt områdets markägande.

Hur stort område är lämpligt för en vindpark?

Ett område som lämpar sig för en vindpark omfattar sammanlagt minst flera hundra hektar, och vanligen omfattar vindparkerna tusentals hektar. Arrendeområdet består i allmänhet av flera olika fastigheter, så hela vindparkens landområde behöver inte vara i en enskild ägares besittning.

Vilken nytta har jag av vindkraft på mitt markområde?

Till markägaren betalas arrende, dvs. hyra, för ett vindkraftsområde oberoende av om kraftverket finns på markägarens fastighet. Det vägnät som byggs i vindparker gör det lättare att röra sig i området, vilket också gynnar jord- och skogsbruket. Vindkraften medför fastighetsskatt och arbete för kommunerna. Markägaren främjar dessutom för sin del produktionen av förnybar energi och självförsörjningsgraden i fråga om energi.

För hur lång tid hyrs markområden?

Arrendeavtalen eller hyresavtalen ingås för den tid som projektet planeras, byggs, används och rivs. När vindparken upphör att vara i drift kan man också avtala om ett nytt arrende av området. En vindpark ger regelbundna årliga hyresinkomster utöver den normala avkastningen från skogsbruket och höjer därmed markens värde under hela avtalsperioden. Genom ett arrendeavtal för en vindpark skapas alltså ekonomisk trygghet för kommande generationer.

Kan området användas när vindparken är i drift?

Skogarna i området kan användas på samma sätt som tidigare. Att plocka bär, jaga och röra sig i skogen samt skogsbruk går lika bra vindparksområdet som tidigare, dock ska man iaktta det skyddsområde som finns kring kraftverket vintertid. Det vägnät som vindparken behöver gör det också lättare att nå området året runt, eftersom vägarna hålls i körbart skick hela året på grund av kraven på underhåll av vindkraftverk.

Hurdana intäkter ger vindkraften?

Vanligen erbjuder OX2 alla markägare ett enhetligt produktionsbaserat arrendeavtal, vilket innebär att markägaren direkt blir delaktig av vindkraftsprojektets intäkter. Ersättning betalas också för förlorad skogsbruksmark och för mark som tagits i bruk för vägnätet. OX2 har som princip att erbjuda jämlikt alla markägare ersättning, inte endast till markägarna där kraftverken finns.

Funderar du om ditt markområde lämpar sig för vindkraft?

Om du funderar på om ditt eget markområde är lämpligt för en vindpark, kan du fylla i kontaktformuläret som finns bakom länken nedan. Fyll i dina kontaktuppgifter och basuppgifter om markområdet i formuläret. Vi går igenom alla kontakter och kontaktar dig om ditt markområde kan lämpa sig för att möjliggöra förnybar energi.

Fyll i kontaktformuläret här