Logotype

Så här framskrider ett vindkraftsprojekt

1. Sökande av ett lämpligt område

Ett vindkraftsprojekt inleds i allmänhet med en förhandsutredning där man söker en lämplig förläggningsplats för vindparken. Initiativet till projektet kan komma från t.ex. en kommun, markägare eller ett vindkraftsbolag. Valet av område påverkas bl.a. av planläggningsläget i området, vindförhållandena, områdets avstånd till elnätet, vägnätet och bosättningen, områdets naturvärden, begränsningar som flyget ställer samt områdets markägande. Om området konstateras vara lämpligt för vindkraft, inleds förhandlingar om arrende, dvs. hyrning av mark med markägarna.

2. Projektutveckling

När de arrendeavtal som behövs för att genomföra ett vindkraftsprojekt kan ingås, genomförs alltid miljöutredningar för projektet och vid behov ett förfarande för Miljökonsekvensbedömning (MKB). Dessutom utarbetas en delgeneralplan för projektet och bygglov söks för kraftverken.

3. Genomförandeplanering

I detta skede söker man efter de som genomför byggarbeten och planerar vilken typ av vindkraftverk som ska byggas och hur vindparken ska anslutas till elnätet.

4. Investerings­beslut

Byggandet av en vindpark är en stor investering. Innan byggandet inleds skaffas för vindkraftsprojektet en investerare som kommer att äga det genomförda projektet.

5. Byggande

Byggandet av en vindpark tar vanligen 1–2 år. Till vindparken byggs vägar och fundamenten gjuts för vindkraftverken. Slutligen transporteras kraftverksdelarna till vindparken och vindkraftverken färdigställs.

6. Användning

När en vindpark är färdig och börjar producera el för elnätet, behövs en stor mängd olika slags personal för att sköta underhållet och driften av vindkraftverken och den infrastruktur som hänför sig till dem. OX2 ansvarar för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av vindparkerna och är markägarnas, kommunens och invånarnas huvudsakliga samarbetspartner under hela vindparkens verksamhet. Driftsfasen för de vindparker som nu byggs är ca 35 år.

7. Avslutande av verksamheten

När en vindpark når slutet av sin livscykel rivs vindkraftverken och transporteras bort. Markområden restaureras, men det vägnät som byggts på området kan markägarna utnyttja också därefter. Vindparkens ägare ansvarar för rivningen. Ett område som i praktiken konstaterats vara bra och som till sin basinfrastruktur är färdigt är också ett lockande objekt för nybyggen, så det är mycket möjligt att man med markägarna förhandlar om att förlänga arrendeavtalet för att bygga en ny vindpark.