Logotype

Landbaserad vindkraft

Grubban

Härjedalen, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Härjedalen
Produktion
750-950 GWh

Om projektet

OX2 har under mars 2022 ansökt om tillstånd för att bygga en vindpark vid Grubban, som ligger vid gränsen mellan Ljusdals kommun, Gävleborgs län och Härjedalens kommun, Jämtlands län. Projektområdet är lokaliserat cirka fem mil nordväst om Ljusdal och cirka fem mil ostnordost om Sveg.

Sedan samrådet inleddes 2019 har arbete pågått med att utreda förutsättningarna för att bygga vindkraft vid Grubban. Utredningar har gjorts bl.a. gällande naturvärden, fåglar, fladdermöss och arkeologiska lämningar. Slutsatserna från utredningarna har visat att den nordligaste delen av projektområdet inte är lämpligt att bygga vindkraft i. Detta har bl.a. lett till att antalet vindkraftverk i ett första steg minskades ner från 48 till 36.

Härjedalens kommun tillstyrkte projektet i juni 2022, däremot valde Ljusdals kommun att inte tillstyrka. Till följd av detta har antalet vindkraftverk minskats ner en andra gång till totalt 28. I samband med inlämning av komplettering till länsstyrelsen uppdaterades MKB samt vissa delar av underlagsmaterialet utefter de nya förutsättningarna.

I slutet av sommaren 2023 identifierades ett nytt örnrevir i närheten av projektet och för att ta hänsyn till detta har ytterligare ett vindkraftverk tagits bort. Det totala antalet planerade verk uppgår i dagsläget till 27.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Härjedalen
Antal turbiner
max 27
Höjd
280 m
Produktion
750-950 GWh

Vad händer just nu?

Grubbans tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in till Länsstyrelsen Västernorrland, som handlägger ärendet för Jämtlands län.

För projekt Grubban har OX2 bestämt att 1 procent av bruttointäkten ska sättas av som lokal återbäring till närsamhället. Vi har dialog med närliggande byföreningar för att tillsammans med dem skapa en struktur kring mottagande av s.k. bygdepeng.

Samråd

De synpunkter som kom in under samrådsprocessen redovisas i samrådsredogörelsen och där finns även OX2:s svar och vidare hantering i projektet. Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tagits fram och båda dokumenten finns för nedladdning under Projektdokument längre ner på sidan.

Vissa bilagor till MKB är belagda med sekretess med hänvisning till personuppgifter och artskydd. I övrigt är hela tillståndsansökan en offentlig handling som kan begäras ut från länsstyrelsen i Västernorrland. Det går även bra att höra av sig till oss på OX2 om det finns intresse av att ta del av material utöver det som finns tillgängligt här.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Grubban

Regionchef
Kristina Jämting

+46 703 92 99 77
kristina.jamting@​ox2.com