Logotype

Vilka områden lämpar sig för vindkraft?

En lämplig plats för en vindpark är på tillräckligt avstånd från bostäder och värdefulla naturvärden. Det ska också blåsa tillräckligt på området. Valet av område påverkas bland annat av vindförhållandena, avstånd till elnätet, vägnätet och bostäder. Områdets naturvärden, begränsningar som flyget och försvaret ställer samt områdets markägande är också viktiga faktorer.

Hur stort område är lämpligt för en vindpark?

Ett område som lämpar sig för en vindpark omfattar sammanlagt minst flera hundra hektar, och vanligen omfattar vindparkerna tusentals hektar.

Vilken nytta har jag av vindkraft på min fastighet?

Till markägaren betalas arrende för ett vindkraftsområde oberoende av om vindkraftverket finns på markägarens fastighet. Det vägnät som byggs i vindparker tillgängliggör området, vilket också gynnar jord- och skogsbruket. Markägaren främjar dessutom för sin del produktionen av förnybar energi.

För hur lång tid upplåts markområden?

Markavtalen ingås för den tid som projekt­­et planeras, byggs, är i drift och nedmonteras. En vindpark ger regelbundna årliga arrendeintäkter utöver den normala avkastningen från skogsbruket och höjer därmed markens värde under hela avtalsperioden. Genom ett arrendeavtal för en vindpark skapas alltså ekonomisk trygghet för kommande generationer.

Kan området användas när vindparken är i drift?

Markerna i området kan användas på samma sätt som tidigare utanför vindkraftsanläggningarna. Att plocka bär och svamp, jaga och röra sig i skogen och att bedriva skogsbruk fungerar i stort sett som innan, dock ska man iaktta det skyddsområde som finns kring vindkraftverket vintertid. Det vägnät som vindparken behöver gör det också lättare att nå området året runt eftersom vägarna oftast hålls i körbart skick hela året på grund av kraven på underhåll av vindkraftverk.

Vilka intäkter ger vindkraften?

Markägarna inom vindkraftsområdet erhåller årliga arrendeintäkter som baseras på den elproduktion vindkraftverken genererar. Utöver årligt arrende ersätts markägaren också för den mark som behöver tas i anspråk för turbiner, vägar, ledningar och övrig infrastruktur.