projekt

Märkenkall

Projektet ligger i Korsholms kommun i Österbottens landskap. Området ligger mellan Kyrå älv och Vassorfjärden österom riksväg 8 och har en areal på ca 11 km2. Marken ägs av privata markägare i området och består främst av obebyggd skogsmark. Närmaste tätorter är Lillkyro, ca 7 km, och Vörå, ca 13 km avstånd från vindkraftsområdet, och den närmaste byn Kuni ligger på drygt en kilometers avstånd från området.

Området bedöms i dagsläget ha teoretiska förutsättningar för att omfatta 25 vindkraftverk. Det område som ska bebyggas med vindkraftverk utgör endast 3–4 procent av hela områdets areal. Slutgiltigt val avseende vindkraftsverkens modell och storlek kommer att fattas i samband med investeringsbeslutet. Det handlar om vindkraftverk med en navhöjd på 120-140 meter och en generatoreffekt om 2–3 MW/verk. Vid anläggningens utformning och vindkraftverkens placering kommer OX2 att ta stor hänsyn till närboende, djur, natur och övriga intressen i området så att minsta möjliga störning uppnås. Vindkraftsområdet ligger i ett skogsområde öster om Kyro älvdal utanför tätortsstrukturen och påverkar därför inte samhällets funktionalitet.

Vasa flygplats ligger ca 10 km sydväst om etableringsområdet. Märkenkalls vindkraftsområde ligger på ett i Finavias geodatamaterial anvisat närområde för flygfält (AGA), vilket innebär att flygsäkerhetsbestämmelserna kan begränsa kraftverkens maximihöjd betydligt, åtminstone på de högsta platserna i terrängen. Vindkraftverkens inverkan på flygtrafikens smidighet och flygsäkerheten utreds i ett förfarande för flyghindertillstånd.

Vindmätningar kommer att inledas i området så fort som majoriteten av markägarna har anmält intresse och undertecknat ett s k arrendeavtal. Fortsatt detaljprojektering av anläggningen kommer att ske och en utredning som belyser vindkraftprojektets miljöpåverkan kommer att tas fram.

Antal vindkraftverk:
25 st
Totalhöjd:
Max 140 m
Förväntad produktion:
200-250 GWh/år

Map

Click on the map to view a larger version

Images

Share
× -