Logotype

Näin tuulivoimahanke etenee 


1. Sopivan alueen etsintä

Tuulivoimahanke aloitetaan yleensä esiselvityksellä, jossa etsitään tuulipuistolle sopivaa sijoituspaikkaa. Aloite hankkeeseen voi tulla esimerkiksi kunnalta, maanomistajilta tai tuulivoimayhtiöltä. Alueen valintaan vaikuttaa mm. alueen kaavoitustilanne, tuuliolosuhteet, alueen etäisyys sähköverkkoon, tieverkkoon ja asutukseen, alueen luontoarvot, ilmailun rajoitukset sekä alueen maanomistajuus. Jos alue todetaan sopivaksi tuulivoimalle, käynnistetään maanomistajien kanssa maanvuokrausneuvottelut.

2. Hankekehitys

Kun tuulivoimahankkeen toteuttamiseksi tarvittavat maanvuokrasopimukset saadaan solmittua, hankkeelle toteutetaan aina ympäristöselvitykset ja tarvittaessa Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Lisäksi hankkeelle laaditaan osayleiskaava ja voimaloille haetaan rakennusluvat.

3. Toteutussuunnittelu

Tässä vaiheessa rakennustöille etsitään toteuttajat ja suunnitellaan, minkä tyyppiset tuulivoimalat rakennetaan ja miten tuulipuisto liitetään sähköverkkoon.

4. Investointipäätös

Tuulipuiston rakentaminen on mittava investointi. Ennen rakentamisen aloittamista hankitaan tuulivoimahankkeelle sijoittaja, joka tulee omistamaan toteutetun hankkeen.

5. Rakentaminen

Tuulipuiston rakentaminen kestää tyypillisesti 1–2 vuotta. Tuulipuistoon rakennetaan tiet ja valetaan tuulivoimaloiden perustukset. Lopuksi voimaloiden osat kuljetetaan tuulipuistoon ja tuulivoimalat pystytetään valmiiksi.

6. Käyttö

Kun tuulipuisto on valmis ja alkaa tuottaa sähköä sähköverkkoon, tarvitaan laaja joukko erilaista henkilöstöä huolehtimaan tuulivoimaloiden ja siihen liittyvän infrastruktuurin kunnossapidosta sekä toiminnasta. OX2 vastaa tuulipuistojen teknisestä ja taloudellisesta hallinnoinnista ja toimii maanomistajien, kunnan ja asukkaiden pääyhteistyökumppanina koko tuulipuiston toiminnan ajan. Nyt rakennettavien tuulipuistojen käyttövaihe kestää noin 35 vuotta.

7. Toiminnan päättyminen

Kun tuulipuisto tulee elinkaarensa päähän, tuulivoimalat puretaan ja kuljetetaan pois. Maa-alueet ennallistetaan, mutta alueelle rakennettu tiestö jää maanomistajien hyödyksi myös sen jälkeen. Tuulipuiston omistaja vastaa purkamisesta. Käytännössä hyväksi todettu ja perusinfraltaan valmis alue on myös houkutteleva uudistuskohde, joten on hyvinkin mahdollista, että maanomistajien kanssa neuvotellaan vuokrasopimuksen jatkamisesta uuden tuulipuiston rakentamiseksi.