Logotype
Logotype

OX2:s vd Paul Stormoens tal till bolagsstämman 2024

Kära aktieägare, styrelseledamöter och medarbetare

Det är extra högtidligt att stå framför er idag för att sammanfatta året som har gått. I år är det tjugo år sedan OX2 startade. Själv kom jag in knappt fem år senare och har nu varit med företaget i femton år, de senaste cirka 12 som VD. Mycket har hänt på den tiden.

Vi utvecklade landbaserad vindkraft i Sverige och var pionjärer i att inkludera svenska banker och finansieringsinstitut till branschen, men det fanns fortfarande inte någon riktig marknad för större projektförsäljningar eller internationella investerare.

Vindkraft utgjorde någon procent av Sveriges elförsörjning och var allmänt ansett som en perifer källa till energi. En vindturbin hade en kapacitet på cirka 2 MW och elektrifieringen hade inte tagit fart, även om det fanns bilmärken som tagit fram konceptbilar som kunde gå upp till några mil på en laddning.

Femton år senare är vi på en helt annan plats. OX2 är ett multinationellt företag verksamt inom flera teknologier. Vi utvecklar vad som sägs vara världens största havsvindpark, vi har byggt Sveriges största batteripark och driver flera banbrytande projekt.

Vindkraften utgör mer än 20 procent av Sveriges elproduktion och anses vara lösningen till ett kraftigt utbyggt elsystem i närtid. Det utvecklas havsbaserade vindturbiner på upp till 20 MW. Och i princip allt i min vardag, utom flyget, är elektrifierat. 

Allt på femton år. Det gör en ödmjuk inför vad som väntar de kommande tjugo åren.  

Igår lade investmentbolaget EQT ett bud på aktierna i OX2. De har förklarat att de ser möjligheter med att ta OX2 från en ren utvecklare till ett bolag som också äger anläggningar, vilket kan ge återkommande intäkter och skapa en större stabilitet och flexibilitet. Nu har en process inletts där alla aktieägare har möjlighet att ta ställning till budet.

Det här innebär dock inga förändringar för 2024. Vi har fullt fokus på att slutföra pågående försäljningar och nå målen i vår affärsplan.  

2023

Förra året präglades till stor del av utmaningar för branschen. Inflation och högre räntor gjorde att investerings­viljan mattades av bland de stora finansiella aktörerna. Flera av de stora turbinleverantörerna drogs med kvalitetsproblem och som en följd av det högre kostnadsläget fick stora aktörer inom havsbaserad vindkraft problem med lönsamheten i några projekt.

Trots det var 2023 ett år med fortsatt god lönsamhet och flera spännande framsteg för OX2. Rörelseresultatet blev drygt en miljard kronor, i huvudsak drivet av vår nordeuropeiska vindverksamhet. Det är en nivå vi har legat på under två år och som vi räknar med att överträffa i år trots att vi kraftigt ökat kostnadsbasen och portföljen under denna period.

Marknaden

Som jag nämnde tidigare fanns det en begränsad marknad för vindkraftsprojekt när OX2 grundades för 20 år sedan. Våra grundare, Johan och Thomas, såg dock möjligheten att erbjuda både privatpersoner, kommuner och banker att ta del av utbyggnaden, något unikt i energibranschen som tills då varit helt drivet av oligopolistiska kraftbolag. Idag är situationen en helt annan.

Det finns huvudsakligen tre drivkrafter bakom att marknaden växt på så kort tid. 
Det första är att elektrifieringen har slagit igenom stort. I stort sett alla delar av vårt samhälle och vår vardag har eller håller på att elektrifieras – från gräsklippare till stålindustrier. Det kommer att driva en stark efterfrågan. Bara i Sverige beräknas konsumtionen av el att dubblas redan 2035.  

Det andra är att den förnybara energin kan konkurrera på elmarknaden utan subsidier från allmänheten. Pensionsfonder, riskkapital och industriella investerare som vill ha långsiktiga investeringar med god avkastning visar stort intresse för den här typen av projekt.

Den tredje drivkraften bakom den växande marknaden är de höga mål som politiker och beslutsfattare sätter, både när det gäller självförsörjande regioner och ett robust elsystem, men också gällande klimatmål. På klimatmötet COP28 förra året skrev mer än 110 länder under att tredubbla den förnybara elproduktionen till 2030. Också stora företag har satt liknande höga mål, där världsledande företag ser det förnybara som en konkurrens­fördel när det kommer till lönsam tillväxt. Vår partner i många länder och projekt, IKEA, är ett föredöme här och många andra följer efter.

OX2:s försäljningar

Även om marknaden påverkades av de högre räntorna och inflationen genomförde OX2 flera försäljningar förra året.

Vi sålde vårt första projekt i Italien. Vi sålde också vindparker i Polen och Sverige. Vi sålde 49 procent av tre havsbaserade projekt i bottniska viken utanför Finland till Ingka Investments, en del av Ikea-gruppen. I slutet av året gjorde ytterligare vi en liknande affär för en portfölj av havsbaserade projekt i Sverige, också den till Ingka Investments.

Vi gjorde också våra första affärer i Spanien och Frankrike när vi sålde projekträttigheter för solkraftsprojekt.

Inför 2024 har vi fler pågående försäljningsprocesser än någonsin, ett tydligt bevis på att våra satsningar med att bygga upp och utveckla vår projektportfölj har givit resultat.  

OX2s projektportfölj

En förutsättning för att OX2 ska kunna fortsätta växa är att vi hela tiden fyller på med nya projekt. Förra året växte vår projektutvecklings­portfölj med nästan 20 procent, från 28 GW till 33,5 GW. En stor del av tillväxten skedde inom energilagring och solkraft efter förvärvet av ESCO Pacific i Australien.

Det har varit spännande att följa utvecklingen för förnybart i Australien som verkligen tagit fart de senaste åren. Landet har ett stort fossilberoende men också alla förutsättningar att at sig ur det med mycket yta, gott om soltimmar och en lång kust. OX2 undersöker också möjligheterna att utveckla landbaserad vind där.  

På två år har OX2 fördubblat projektportföljen. Det ger oss en stadig bas för att fortsätta växa med lönsamhet.

OX2 på en föränderlig marknad

Som redan nämnts förändras marknaden snabbt. OX2 måste därför hela tiden vara öppna för nya möjligheter eller nya sätt att göra affärer.

Ett sådant exempel är försäljningen av våra havsbaserade projekt förra året. Där lyckades vi sälja projekten i en tidigare fas än vi brukar, vilket ger oss möjlighet att skapa värde tidigare i processen och minska vår finansiella exponering. När tillstånden sedan godkänns får vi dessutom en tilläggsköpeskilling.

När räntorna och inflationen steg blev de finansiella investerarna mindre konkurrens­kraftiga i våra försäljningsprocesser. Istället har vi i första hand sålt till industriella köpare. Det har varit längre processer men med bra prisnivåer. Nu ser vi att de finansiella investerarna är på väg tillbaka.

Men det är inte bara när och hur vi gör affärerna. Vi ser också över nya former av samarbete med kunder, som när vi utvecklar landbaserad vind tillsammans med Stora Enso, prövar ny teknologi som flytande solkraft eller att kombinera solkraft och jordbruk.  

”Powering the great shift”

På OX2 vill vi driva det stora skiftet – ”powering the great shift”. Med det menar vi att vi ska vara en drivande kraft i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det var också i den tanken OX2 grundades. Men för att skapa ett hållbart samhälle krävs mer än bara förnybar energi.

Till exempel är vårt mål att alla projekt ska vara naturpositiva. För att stärka den biologiska mångfalden kring våra projekt undersöker vi allt från att anlägga våtmarker, återställa ängsmarker till tångodling och artificiella rev. Under året fick vi också anslag för att tillsammans med SMHI utreda möjligheterna att använda syret från vätgasproduktion till att syresätta bottenvattnet i Östersjön. Ett mycket spännande projekt som kan göra stor skillnad.    

Förra året antog vi också en ny hållbarhets­policy och satte ett vetenskapligt baserat mål för att minska våra utsläpp i enlighet med Parisavtalet. Vi har också förbättrat rapportering och transparens och kommer att börja rapportera relevanta nyckeltal för hållbarhet i våra kvartalsrapporter.

OX2 för framtiden

Det är onekligen mycket som har skett sedan OX2 stod utanför biograferna efter visningen av Al Gores film En obekväm sanning och sålde andelar i en vindkraftpark. Men hur ser då nästa tjugo år ut? Ja, det är inte en rak motorväg vi ser framför oss.

Det krävs bland annat stora investeringar i elnät, energilagring och infrastruktur för att klara en större andel väderberoende elproduktion. Men också för att möta en större flexibilitet i konsumtionen när industrier, stadsbussar och färjetrafik ska elektrifieras.

Exakt hur framtidens energisystem kommer att se ut är det ingen som vet idag. En del av lösningarna kommer säkert att drivas fram av marknads­krafterna när elpriset ökar. Därför är det inte alltid dåligt. Det skapar kreativitet och nytänkande.

Sikten kommer inte heller att klarna om något kvartal. Det kommer inte att vara en rak väg och antagligen gå både långsammare och fortare än vi tänkt oss. Men det är ingen tvekan om att vi är på rätt väg.

Tack till alla på OX2!

Jag ser fram emot att OX2 fortsätter vara med på den resan. Jag vill också avslutningsvis rikta ett varmt och innerligt tack till alla på OX2.

Oavsett om det handlar om syresättning av Östersjön, stabstjänster, IT, kommunala samråd eller transaktioner är jag otroligt stolt över att ni hela tiden söker nya sätt att göra saker. Det gör att vi fortsätter utveckla företaget och säkrar att vi är ledande i det stora skiftet.

Tack!