Logotype
Logotype

Hållbarhets­styrning

Styrelsen bär det yttersta ansvaret för att OX2 styrs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. OX2:s vd rapporterar utfall kring utvalda hållbarhets­mål på kvartalsbasis till styrelsen. Styrelsen och koncernledningen godkänner hållbarhets­redovisningen årligen och ledningen godkänner väsentlighetsanalysen när den uppdateras. Under året har styrelsen uppdaterats kring alla hållbarhets­frågor. Styrelsen har fått utbildning i antikorruption och övriga affärsetiska regler. I tillägg diskuteras hållbarhet löpande i syfte att alla ska vara uppdaterade på området. Årligen genomförs en mer omfattande diskussion kring hållbarhet i styrelsen.

Det operativa ansvaret har delegerats till vd, som i ledningsgruppen har utsett Chief Communication, Sustainability and People Officer (CCSPO) att leda hållbarhets­teamet. Ledningsgruppen är ansvarig för att fastställa övergripande hållbarhets­mål för OX2. Mål presenteras även till revisions­utskottet. Revisions­utskottet har under året även godkänt internkontrollsprocessen för hållbarhets­området som upprättats i syfte att hantera de mest relevanta riskerna.

Hållbarhets­teamet består av Group Head of Sustainability, Environment and Climate Change Manager samt Health and Safety Director. Hållbarhets­teamet är ansvarigt för att utveckla och uppdatera OX2:s hållbarhets­ramverk och möjliggöra hållbarhets­rapportering inom OX2:s systemlandskap. Hållbarhets­teamet stödjer även integrationen av hållbarhet i hela organisationen och förbättringen av hållbarhets­prestanda. Hållbarhets­teamet kallar till möten för hållbarhets­rådet som består av representanter från olika marknader och teknologier som syftar till att driva hållbarhets­agendan och koordinera hållbarhets­frågorna. Hållbarhets­teamet samarbetar med flertalet funktioner i bolaget, bland annat Chefsjuristen som ansvarar för affärsetiska frågor.

Lands- och funktionscheferna är ansvarig för att fastställa och uppfylla lands- och funktionsspecifika mål, relaterade till det övergripande hållbarhets­ramverket. Målen bekräftas av ledningsgruppen och framsteg rapporteras kvartalsvis. Alla chefer är ansvariga för att genomföra och kommunicera våra hållbarhets­policyer, ramar och mål till de anställda. I en del av OX2:s marknader finns dedikerade hållbarhets­resurser, bland annat specialister inom biologisk mångfald och agri-PV.

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen är ett verktyg för att förstå vilka hållbarhets­frågor som är mest relevanta för oss och våra intressenter.

Intressenter 

OX2 genomför löpande dialoger med bolagets intressenter. Dialogen sker i olika situationer och kanaler i syfte att bättre förstå vilka hållbarhets­frågor som olika intressentgrupper uppfattar är viktiga i relationen till OX2 och vilken betydande påverkan olika hållbarhets­frågor har eller kan ha på omvärlden. De intressenter som identifierats som mest centrala för OX2:s verksamhet är kunder, ägare, analytiker, medarbetare och leverantörer. 

Hur vi definierar vilka ämnen som är väsentliga

  1. Identifiera intressenter och relevanta forum för engagemang
  2. Intressentdialog för att få en bättre förståelse för påverkan av och på hållbarhets­frågor
  3. Analysera resultatet av dialogen
  4. Prioritera hållbarhets­frågor
  5. Sätta mål för de mest väsentliga hållbarhets­frågorna
  6. Uppdatera hållbarhets­approach
  7. Arbeta enligt hållbarhets­approach
  8. Rapportera om vårt arbete och framsteg

Den senaste materialitetsanalysen genomfördes 2023 och följde GRI:s standarder från 2021.

Väsentliga hållbarhets­frågor

De hållbarhets­frågor som vi har identifierat som väsentliga beskrivs nedan.

Klimat

Påverkan på hållbarhets­frågan
Energisektorn - el, uppvärmning och transport - ger upphov till cirka 75% av världens växthusgasutsläpp. Omställningen av energisektorn är därför nyckeln till att minska växthusgasutsläppen.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Strävan efter att begränsa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet och 1.5-gradersambitionen ökar efterfrågan på förnybar energi inom hela energisektorn, och vår affär.

Vad vi gör
Vi vill vara del av lösningen och avser därför att leverera klimatnytta genom våra projekt och göra det på ett hållbart sätt. Våra vetenskapligt grundade mål är att minska växthusgasutsläppen från våra egna verksamheter (scope 1 och 2) med 42% till 2030.

Hälsa & säkerhet

Påverkan på hållbarhets­frågan
Som arbetsgivare ansvarar OX2 för arbetsmiljön och kulturen för anställda och personer som arbetar för OX2. Arbetsmiljön och säkerhetskulturen får konsekvenser för anställdas och andra arbetares hälsa och säkerhet.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
För OX2 är anställda en värdefull tillgång och genom att prioritera hälsa och säkerhet på arbetsplatsen kan vi förebygga och skydda våra medarbetare och främja en arbetsmiljö där anställda känner sig trygga, friska och engagerade.

Vad vi gör
OX2 förbättrar fysiskt och socialt välbefinnande på arbetsplatsen och strävar efter hög närvaronivå och lågt antal långtidssjukskrivningar.  

Samhällsengagemang

Påverkan på hållbarhets­frågan
OX2:s samhällsengagemang fokuserar på projektets lokala påverkan, såsom markarrenden, jobbmöjligheter och annan påverkan på lokalsamhället.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Den sociala acceptansen för våra projekt är avgörande för projektens genomförande.

Vad vi gör
Vi ser att den lokala kännedomen om området är nyckeln till ett framgångsrikt projekt som inte sker på bekostnad av naturen, och vi söker efter lokala samarbeten när vi utvecklar projekt. Vi ser också att samhällsengagemang ligger till grund för en lokal acceptans av våra projekt.

Affärsetik

Påverkan på hållbarhets­frågan
Affärsetik handlar om att ta hänsyn till legala, moraliska och etiska överväganden i beslutsfattande och att undvika olagliga eller oetiska handlingar som kan skada

företagets rykte eller orsaka skada i samhället. Det inkluderar också att följa lagar och förordningar som styr företagets verksamhet samt sträva efter långsiktig hållbarhet och lönsamhet istället för kortsiktig vinst.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Affärsetik är viktigt för att skapa förtroende och en positiv bild för företag och organisationer.

Vad vi gör
OX2 har nolltolerans mot mutor och korruption. För att genomföra företagets strategi måste vi agera på ett affärsetiskt sätt för att undvika oetiska handlingar som kan förhindra efterlevnad av strategin.

Ansvarsfull leverantörskedja

Påverkan på hållbarhets­frågan
Vår verksamhet är beroende av varor och tjänster från en global leverantörskedja. Aktiviteter i hela vår leverantörskedja kan påverka mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljön. En hög riskmedvetenhet krävs för att säkerställa övergången till en grön och klimatneutral ekonomi som är rättvis, inkluderande, skapar anständiga arbetsmöjligheter, respekterar människors suveränitet över naturresurser och värnar om mänskliga rättigheter för berörda samhällen inklusive urfolk.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Förekomsten av negativa effekter kan orsaka störningar i leverantörskedjan, böter och skada våra affärsrelationer.

Vad vi gör
OX2 vill undvika att direkt orsaka eller bidra till negativa konsekvenser för miljön, mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer och strävar efter att förhindra eller mildra negativa effekter kopplade till vår leverantörskedja.

Biologisk mångfald

Påverkan på hållbarhets­frågan
Utbyggnad av det förnybara energisystemet har en påverkan på den biologiska mångfalden.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Hur den biologiska mångfalden påverkas av våra projekt och arbetet som vi gör för att hantera detta är något som påverkar vår relation till det lokala samhället och markägare.

Vad vi gör
Vi strävar efter att bidra till att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. OX2:s strategi för biologisk mångfald vägleder oss i vårt arbete mot vårt satta mål att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker till 2030.

Attrahera och behålla anställda

Påverkan på hållbarhets­frågan
Arbetsmiljön och kulturen på OX2 påverkar hur länge våra anställda stannar på OX2 och i vilken utsträckning de skulle rekommendera OX2 till andra.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Att ha de bästa individerna i mångsidiga, inkluderande och högpresterande team med tydliga mandat kommer alltid att vara avgörande för vår framgång. För att förbli framgångsrika måste vi vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.

Vad vi gör
OX2 strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som uppfyller förväntningarna hos nuvarande och framtida anställda.

Mångfald & inkludering

Påverkan på hållbarhets­frågan
Som arbetsgivare ansvarar OX2 för arbetsmiljön och kulturen för anställda och personer som arbetar för OX2. Mångfalden i arbetskraften och i vilken utsträckning de känner sig inkluderade är en spegling av arbetsmiljön och kulturen på OX2.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
En arbetsplats som präglas av mångfald och som har en inkluderande kultur skapar värde för OX2 genom de effekter det har på medarbetarna och dess förmåga att attrahera och behålla anställda. Forskning visar att inkludering och mångfald förbättrar kreativitet, välbefinnande, motivation, produktivitet, innovation, effektiv problemlösning och minskar sjukfrånvaro.

Vad vi gör
OX2 strävar efter en jämn könsfördelning (40/60).

Cirkularitet

Påverkan på hållbarhets­frågan
Material som används i förnybara energiprojekt kan ha effekter uppströms för naturen och på lokala samhällen. Genom att gå mot mer cirkulära resursflöden kan negativa effekter från materialutvinning, bearbetning och tillverkning undvikas.

Hållbarhets­frågans påverkan på vår verksamhet
Kostnaden för våra projekt påverkas av materialpriset, som i sin tur är kopplat till hur material- och energiflöden ser ut. Genom att tillämpa principerna för den cirkulära ekonomin - återanvändning och återvinning - säkras materialet som behövs för att utveckla våra projekt på kort och lång sikt.

Vad vi gör
Vi arbetar tillsammans med branschen mot nollavfall, guidade av stegen i avfallshierarkin.