Logotype
Logotype

Vår modell för värdeskapande

OX2:s modell för utveckling och försäljning av förnybara energilösningar består av tre faser: Expandera, Utveckla och Leverera.

Expandera

Nya projekt

OX2 påbörjar kontinuerligt nya projekt genom egenutveckling, så kallad greenfield, samt genom förvärv av existerande projekt. Projektförvärv kan ske i alla stadier av utvecklingsfasen.

Nya marknader

Vi har en väl beprövad modell för att expandera på nya geografiska marknader. Detta har i regel skett genom förvärv av projekt följt av uppbyggnad av en lokal organisation.

Nya teknologier

Förutom land- och havsbaserad vindkraft samt solkraft är OX2 aktivt inom nya teknologier som bedöms ha stor potential såsom energilagring och vätgas.

Utveckla

Projektutveckling

Under utvecklingsfasen utformas projekt för vindkraft, solkraft och energilagring i nära dialog med alla berörda intressenter. Efter att nödvändiga tillståndsansökningar lämnats in erhålls beslut om tillstånd samt villkor för projekten.

Försäljning

Försäljningen sker genom en strukturerad process där kunderna utgörs av finansiella och industriella investerare. Landbaserad vindkraft säljs i regel med totalansvar för både byggnation och förvaltning. Inom storskalig havsbaserad vindkraft strävar OX2 efter att ta in samarbetsparters i ett tidigt skede av utvecklingsfasen och att gradvis kapitalisera på värdeskapandet fram till byggstart.

Leverera

Byggnation

För de projekt där OX2 ansvarar för byggnation tas ett totalansvar för budget och tidplan. Byggnation sker i enlighet med internationella standarder och med strikt hänsyn till den lokala miljön. Under byggnationen får OX2 betalt vid milstolpar, vilket säkerställer ett positivt kassaflöde.

Förvaltning

OX2 anlitas oftast också för den tekniska och kommersiella förvaltningen. Syftet är att för kunderna säkerställa högsta möjliga produktionsnivå, minimera kostnaderna, effektivisera ägandet och därmed maximera avkastningen från anläggningen.