Logotype
Logotype

Rapportering och policydokument

Vi strävar efter att vara transparenta när vi rapporterar om våra hållbarhets­åtgärder. Vi vill berätta om våra insatser och de förändringar vi har åstadkommit, men också vara öppna med vad vi behöver förbättra. OX2 rapporterar enligt GRI 2021. 

Vi har implementerat en visselblåsartjänst, ett tidigt varningssystem för att minska risker. Det är ett verktyg för att främja en hög etisk standard och upprätthålla kunders och allmänhetens förtroende för oss. Visselblåsartjänsten kan användas för att uppmärksamma oss på allvarliga risker för missförhållanden som påverkar människor, vår organisation, samhället eller miljön. Din anmälan kan innehålla information om brott, oegentligheter, överträdelser eller andra handlingar som strider mot EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning. 

Policies som vägleder vår verksamhet

OX2:s hållbarhets­arbete regleras genom ett antal policys. Uppförandekoden och OX2:s olika policydokument ligger till grund för arbetets utförande, rutiner och processer. Det är upp till varje medarbetare att ansvara för att riktlinjerna följs.

Uppförandekod

Syftet med uppförandekoden är att redogöra för OX2:s åtagande för affärsintegritet och hållbarhet i allt vi gör. Koden fungerar som vägledning för var vi ser dagens etiska gränserna och ger standarder för man beter sig i den ordinarie affärsverksamheten.

Läs policyn (på engelska)

Uppförandekod för Leverantörer

Syftet med Uppförandekoden för leverantörer är att definiera de grundläggande hållbarhetskraven som ställs på OX2:s leverantörer. Kraven baseras på FN:s Global Compact, FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Koden speglar också OX2:s värderingar och uppförandekod.

Läs policyn (på engelska)

Hållbarhets­policy

Hållbarhetspolicyn syftar till att definiera ramverket för hållbarhet inom OX2 och etablera en styrplattform för vårt hållbarhetsarbete i samband alla affärsbeslut. Vårt åtagande för hållbarhet är en integrerad del av vår övergripande strategi. Vi prioriterar långsiktig, hållbar utveckling och perspektiv över kortsiktiga vinster och genvägar.

Läs policyn (på engelska)

Miljöpolicy

Syftet med miljöpolicyn är att beskriva OX2:s miljöåtaganden vilka gäller för alla anställda. Alla relevanta miljöfrågor omfattas av policyn, samt de miljöfrågor som definieras som OX2:s väsentliga hållbarhetsfrågor och de miljöfrågor som noteras i våra projekts miljötillstånd.

Läs policyn (på engelska)

Hälsa- och säkerhetspolicy

Hälsa- och säkerhetspolicyn fastslår att OX2 alltid strävar efter att göra arbetsplatsen så säker som möjligt. OX2:s vision är noll olyckor och noll skador på våra anställda, intressenter, entreprenörer och besökare. Vi strävar efter att uppnå detta genom att visa gott ledarskap, engagemang och kontinuerlig förbättring.

Läs policyn (på engelska)

Mångfald-, jämlikhet- och inkluderingspolicy

Vi arbetar för att attrahera och utveckla en mångfaldig arbetskraft och skapa inkluderande arbetsplatser där alla, oavsett kön, etnisk identitet eller uttryck, ras, etnicitet, sexuell läggning eller andra mångfaldsaspekter och bakgrunder, känner en känsla av tillhörighet.

Läs policyn (på engelska)

Policy mot korruption

OX2 har nolltolerans mot korruption. Vi åtar oss att agera professionellt, rättvist och med integritet i alla våra affärstransaktioner och relationer, varhelst vi verkar. Vi åtar oss att implementera och genomdriva effektiva system för att motverka korruption.

Läs policyn (på engelska)

Policy för visselblåsning

OX2 anser att företaget har en skyldighet att hantera oegentligheter och att de ska rapporteras i linje med uppförandekoden. OX2 betraktar också personer som rapporterar oegentligheter som föredömen, eftersom de hjälper OX2 att visa transparens, ansvar och ledarskap.

Läs policyn (på engelska)

Informations- och insiderpolicy

Denna policy fastställer riktlinjerna för all intern och extern kommunikation. All kommunikation från OX2 syftar till att skapa förtroende och förståelse för företaget bland externa intressenter och anställda, potentiella och nuvarande investerare och partners, samt att skapa och upprätthålla goda relationer med olika intressenter. Kommunikationen måste stödja företagets vision, strategi och affärsmodell genom att förmedla en korrekt bild av OX2, affärsområdenas verksamhet och präglas av företagets värderingar.

Läs policyn (på engelska)

Skattepolicy

Skattepolicyn fastställer OX2:s tillvägagångssätt för skatter och relaterade risker samt de övergripande principerna för OX2:s anställda i förhållande till skattefrågor.

Läs policyn (på engelska)

Policy för lokalt engagemang

Policyn för lokalt engagemang beskriver riktlinjerna och proceserna för OX2:s lokala aktiviteter. Syftet med denna policy är att säkerställa att alla lokala engagemangsaktiviteter är i linje med vår mission, våra värderingar, affärsetik och hållbarhetsstrategi, samtidigt som vi upprätthåller transparens våra lokala engagemangsaktiviteter.

Läs policyn (på engelska)

Utmärkelser och ranking 

OX2 erhåller externa utmärkelser och ranking från ett flertal organsiationer. Läs mer om de mest aktuella nedan. 

Carnegie Sustainability Award 

Sustainalytics ESG risk rating 

OX2 har certifierats som "Nasdaq ESG Transparency Partner"

Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknads­transparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).