Logotype

Statsrådet beviljade förlängning av forskningstillstånden för OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken till utgången av oktober 2026

oktober 25, 2023, 08:30
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2, som utvecklar, bygger och förvaltar produktionen av förnybar energi, fick genom statsrådets beslut 4.10.2023 tillstånd att före utgången av oktober 2026 slutföra sina undersökningar i anslutning till sina havsbaserade vindkraftsprojekt. Forskningstillstånden gäller OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken, dvs. Halla, Laine och Tyrsky.

Driftstagningen av de havsbaserade vindkraftsprojekten och undersökningen av havsbottnen i Finlands ekonomiska zon på öppet hav kräver forskningstillstånd för varje projekt. Tillstånden beviljas av statsrådet. OX2 fick forskningstillstånd för Halla- och Laine-projekten första gången 13.1.2022 och Tyrsky-projektet 30.6.2022. Giltighetstiden för dessa tillstånd har nu förlängts till 31.10.2026.

Läs mer om statsrådets beslut (på finska): Valtioneuvoston suostumus Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan

Forskningstillstånd är en viktig del av beredningen av havsbaserade vindkraftsprojekt

”Den nu erhållna förlängningen av forskningstillstånden är en viktig signal om att statsrådet vill se hur de havsbaserade vindkraftsprojekten framskrider. För att de dyraste undersökningarna ska kunna utföras förutsätts dock beredskap att bevilja också ensamrätt, dvs. nyttjanderätt, till projektområdena. Vi väntar på lösningar på de nyttjanderätter som vi ansökt om för Laine- och Halla-projekten inom den närmaste framtiden”, säger Janne Lamberg, affärsdirektör hos OX2 med ansvar för havsbaserad vindkraft.

”För OX2 är det viktigt att hitta samhälleligt hållbara alternativ för genomförandet av sina havsbaserade vindprojekt, vilket innebär att tekniska, regionalekonomiska och miljömässiga frågor beaktas. I undersökningarna beaktas också bland annat en smidig och säker sjöfart”, fortsätter Lamberg.

De fortsatta tillstånd som nu beviljats gäller undersökningar som syftar till ekonomiskt utnyttjande av Finlands ekonomiska zon. De egentliga tillståndsprocesserna (vattentillstånd och byggrätt i den ekonomiska zonen) är ännu inte aktuella.

OX2 lämnade in ansökningar om nyttjanderätt till Halla- och Laine-projekten till statsrådet i december 2022. Beviljandet av nyttjanderätt skulle säkerställa att OX2 har ensamrätt till utveckling av dessa projektområden och till tilläggsinvesteringar i projektutvecklingen av de havsbaserade vindkraftsprojekten.

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll för den gröna omställningen inom industrin

Den tekniska utvecklingen av havsbaserad vindkraft framskrider snabbt. Havsbaserad vindkraft kommer att spela en central roll för att tillgodose Finlands behov av förnybar el i framtiden. Detta överensstämmer med regeringsprogrammets mål. Om OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt framskrider utan dröjsmål, kan elproduktionen i dem inledas 2030.

OX2 utvecklar havsbaserad vindkraft med Ingka Investments som partner

OX2 har utvecklat Halla- och Laine-projekten i fyra år, och Tyrsky-projektet började utvecklas ett år senare. I maj 2023 ingick OX2 ett samarbetsavtal med Ingka Investments, där OX2 sålde 49 % av aktierna till Ingka Investments. Ingka Investments är Ingka Groups investerings­arm. Ingka Group är den största IKEA-franchisetagaren. Ingka Investments har hittills investerat 4 miljarder euro i förnybar energi.

Ingka Investments och OX2 har tidigare avtalat om motsvarande samarbete i fråga om tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige i fjol, 2022, och dessutom har OX2 tidigare sålt nio landbaserade vindparker och en solpark till Ingka Group.

OX2:s havsbaserade vindkraftsprojekt i Bottniska viken

Den uppskattade årliga energiproduktionen hos OX2:s tre havsbaserade vindparker kommer att uppgå till sammanlagt cirka 29 TWh. De havsbaserade vindparkernas planerade effekt och antal turbiner inom Finlands ekonomiska zon är följande:

  • Halla 2 400 MW (max. 160 kraftverk) finns utanför Brahestad,
  • Laine 2 250 MW (max. 150 kraftverk) finns utanför Karleby och Jakobstad samt
  • Tyrsky 1 400 MW (max. 95 kraftverk) finns utanför Vasa.

Genomförandet av dessa tre havsbaserade vindkraftsprojekt kräver en investering på cirka 15 miljarder euro.

OX2 lät via Gaia Consulting göra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna och sysselsättningseffekterna i investerings­- och driftsfasen av sina havsbaserade vindkraftverksprojekt. Utredningen publicerades 27.9.2023. Enligt utredningen skulle de havsbaserade vindparkerna Halla, Laine och Tyrsky under hela sin livscykel, dvs. under planerings-, byggnads- och driftsfaserna, skapa över 37 000 årsverken och ge kommunerna och staten sammanlagt över 19 miljarder euro i skatteinkomster.

Läs mer:

Halla
Laine
Tyrsky

Mer information:

Janne Lamberg, affärsdirektör, havsbaserad vindkraft, OX2, tfn 040-5040396, janne.lamberg@ox2.com