Havsbaserad vindkraft

Den havsbaserade vindkraften har en central roll i framtidens elproduktion och uppnåendet av målen för koldioxidneutralitet. OX2 är med och utvecklar den finländska havsbaserade vindkraften. Vår etablerade ställning som ledande vindkraftsbyggare i Europa ger oss en stark grund också för byggandet av havsbaserad vindkraft.

OX2 förverkligar möjligheter hos havsbaserad vindkraft

OX2 började utvidga sin verksamhet till havsbaserad vindkraft 2018. Nu innehåller vår projektutvecklingsportfölj havsbaserad vindkraft för 12,4 GW. Det är mer än hälften av kapaciteten i hela vår projektutvecklingsportfölj.

Havsbaserad vindkraft har en nyckelroll när det gäller att stävja klimatförändringen och öka den inhemska produktionen av förnybar energi. Den havsbaserade vindkraften bidrar inte bara till en betydande ökning av elproduktionskapaciteten, utan är tack vare den tekniska utvecklingen det förmånligaste sättet att producera el i framtiden. Under det följande årtiondet skapar havsbaserad vindkraft också arbete i Finland. Enligt beräkningarna skapar ett stort projekt för havsbaserad vindkraft cirka 40 000 årsverken under sin livscykel.

De stora vindparker som planerats för öppet hav förutsätter exceptionell förmåga att genomföra projekten på ett kontrollerat sätt och med beaktande av miljön. Som Europas ledande vindkraftsbyggare har vi gedigen erfarenhet av kraven på vindkraftsprojekt i industriell skala. Vi har avsevärt ökat vår expertis inom havsbaserad vindkraft. Dessutom har vi ett stort antal kompetenta samarbetspartner med vilka vi säkerställer ett snabbt och kontrollerat genomförande av projekten.

Halla och Laine – pionjärprojekt inom inhemsk havsbaserad vindkraft

OX2 har två havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland i en projektutvecklingsfas, Halla och Laine. Båda projekten finns inom Finlands ekonomiska zon i Bottniska viken och deras totala kapacitet är sammanlagt 4 100 MW. Den uppskattade årliga energiproduktionen i vardera vindparken är cirka 11 TWh. Tillsammans skulle dessa två projekt täcka ca 35 procent av Finlands elproduktion år 2020.

Läs mer om det havsbaserade vindkraftsprojektet Halla

Läs mer om det havsbaserade vindkraftsprojektet Laine

Fakta om havsbaserad vindkraft

Världens första havsbaserade vindpark inledde sin verksamhet i Danmark redan 1992. Under de senaste åren har det byggts allt mer havsbaserad vindkraft och den har en viktig roll när det gäller att öka elproduktionen i Europa.

För att nå sitt klimatneutrala mål publicerade Europeiska kommissionen år 2020 en strategi för ökad produktion av förnybar energi till havs. Det strategiska målet är att höja kapaciteten för havsbaserad vindkraft från nuvarande 12 gigawatt till 300 gigawatt före 2050.

Den havsbaserade vindkraftens elproduktionspotential är betydligt större än den landbaserade vindkraften. Vindförhållandena till havs är kraftigare och jämnare. Det är också möjligt att bygga betydligt större och effektivare kraftverk till havs än på land. Dessutom är det möjligt att genomföra större helheter till havs, eftersom begränsningarna ofta är färre än på land. Den totala höjden på kraftverken i den havsbaserade vindparken Aurora, som OX2 planerar på svenska territorialvatten, är 370 meter. De är alltså högre än Eiffeltornet. Vindparkens totala effekt är 5,5 GW. Den totala effekten i den största landbaserade vindparken i Europa är 600 MW, dvs. 0,6 GW.