Logotype

Attrahera och behålla medarbetare  

OX2 är ett kunskapsföretag som löser komplexa problem innovativa sätt. Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är därför avgörande för vår framgång 

Talent management  

Antalet medarbetare har ökat kraftigt under de senate åren. Fokus inom talent management har varit att sätta processer för inventering, utvärdering och utveckling av vår befintliga talangpool. Vi har även jobbat med att se över successionsordningen i nyckelroller och att stötta våra ledare så att de bidrar till en lärande kultur där alla medarbetare får en chans att utvecklas och bidra. Detta i sin tur gör oss till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Engagerade medarbetare  

Vi genomför en medarbetarundersökning två gånger per år och engagemanget hos våra medarbetare är högt. Våra medarbetares engagemang är viktigt eftersom det bidrar till en positiv arbetsmiljö, förbättrar prestationer och bidrar till företagets långsiktiga framgång. Det är en ömsesidigt fördelaktig relation, där anställda trivs och där organisationen stärks. 

Ersättning och förmåner  

OX2 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare inom branschen för förnybar energi. Att erbjuda våra medarbetare konkurrens­kraftiga löner på marknaden är en avgörande förutsättning för att en framgångsrik, effektiv och välfungerande verksamhet ska rekrytera, motivera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens som behövs både på kort och lång sikt.  

OX2 erkänner alla nationella fasta ersättnings­system och nationella ersättnings­erbjudanden inom till exempel pension, försäkringar och förmåner i linje med lokal arbetsrätt, kollektiv- och företagsrådsavtal eller gemensam marknads­praxis där så är tillämpligt.  

Även om OX2 tillämpar individuell och differentierad lönesättning är det viktigt att ersättningar är rättvisa och att osakliga skillnader kopplat till ersättning inte förekommer. Ersättningar ska användas som värdefulla verktyg för att belöna medarbetarens prestationer, beteenden och resultat, särskilt de insatser som förbättrar den övergripande verksamheten. Vid fastställande och granskning av löner gäller alltid OX2:s principer om arbetsrelaterade krav, prestationer, beteenden och resultat, marknads­förhållanden och lagkrav.  

Våra företagsvärderingar 

Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ansvarsfull ambition

Ansvarsfull ambition är en plattform för hur vi gör saker. Vi står på gemensam grund, med auktoritet, ansvar och mod.

Slagkraftigt samarbete

Slagkraftigt samarbete är effekten av det vi gör. Det är hur vi skapar värde och levererar med kvalitet; det är vår konkurrens­­fördel.

Utvecklas tillsammans

Utvecklas tillsammans är den resa vi befinner oss på. Tillsammans blickar vi in ​​i framtiden med stolthet och tillförsikt.

Läs mer om vår uppförandekod

Mål:

  • Hälsoindex över 97 % som främjar en hälsosam livsstil och minskar stressnivån
  • eNPS över 50