Logotype

Hälsa och säkerhet

Vi vill vara en förebild och agera progressivt och ansvarsfullt i arbetsmiljöfrågor. Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och skador för våra anställda, entreprenörer och andra berörda intressenter. Vi strävar alltid efter att göra arbetsplatsen så säker som möjligt. 

Prioriterade arbetsmiljöåtgärder 

Vi arbetar systematiskt med att förbättra det fysiska och sociala välbefinnandet på arbetsplatsen och strävar efter hög närvaro och få långtidssjukskrivningar. Det finns en hög medvetenhet om arbetsmiljöfrågor på OX2:s byggarbetsplatser och säkerheten har högsta prioritet. Alla anställda, liksom entreprenörer och leverantörer som arbetar för oss, omfattas av företagets systematiska arbetsmiljöarbete. Tillbud och olyckor anmäls och utreds internt. Korrigerande åtgärder i form av förbättrade arbetsrutiner vidtas. Flera internrevisioner genomförs under projekt­ets gång. Undersökningarnas resultat delas med berörda entreprenörer och de ansvariga för andra byggprojekt­ för att kontinuerligt förbättra säkerhetsarbetet.

Några punkter i vårt arbetsmiljöarbete:

 • Vi uppfyller alla lokala arbetsmiljöregler och krav. 
 • Vi identifierar och övervakar risker och faror och delar med oss av vår kunskap om riskförebyggande åtgärder. 
 • Vi anmäler incidenter och iakttagelser för att minska riskerna och lära oss av våra erfarenheter. Alla olyckor och allvarliga tillbud utvärderas och kunskap och lösningar förmedlas vidare inom företaget. 
 • Vi samarbetar med anställda och säkerhetsansvariga samt andra viktiga intressenter när det gäller arbetsmiljöfrågor. 
 • Vi utvecklar ledarskapet, säkerhetskulturen och medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. 
 • Vi fastställer mål för att förbättra arbetsmiljön och övervaka utvecklingen. 
 • Vi fortsätter att utbilda våra anställda i arbetsmiljöfrågor. 
 • Vi ser till att våra rutiner för att hantera arbetsmiljöfrågor används på ett effektivt sätt.

  Läs vår arbetsmiljöpolicy

Mål

 • Noll allvarliga olyckor. 
 • Hög rapporteringsgrad av olyckor, tillbud och upptäckta risker i OX2-projekt­en och organisationen. 
 • Frekvens för skador med förlorad arbetstid under 5.