Logotype
Logotype

Hälsa och säkerhet

Vi vill vara en förebild och agera progressivt och ansvarsfullt i arbetsmiljöfrågor. Vi har en nollvision för arbetsplatsolyckor och skador för våra anställda, entreprenörer och andra berörda intressenter. Vi strävar alltid efter att göra arbetsplatsen så säker som möjligt. 

Prioriterade arbetsmiljöåtgärder 

Vi arbetar systematiskt för att förbättra fysisk och psykiskt välbefinnande på arbetsplatsen, med sikte på hög närvaro och låga nivåer av långvarig sjukfrånvaro. Det finns en stark medvetenhet om hälsa och säkerhet på OX2:s byggarbetsplatser såväl som på våra kontor, där säkerhet är högsta prioritet. En viktig aspekt av vårt arbete med hälsa och säkerhet är att de involverar alla, såval anställda som entreprenörer och leverantörer. Det handlar om allas förmåga och skyldighet att agera som förebilder, att inte ta genvägar när det gäller hälsa och säkerhet och därigenom bidra till ett systematiskt tillvägagångssätt mot vår nollvision när det gäller hälsa och säkerhet.

Incidenter och olyckor rapporteras och utreds, med betoning på förebyggande åtgärder och tidig upptäckt och hantering av risker för att undvika olyckor. Detta är ett område där alla berörda parter förväntas ta ansvar. Det är endast när vi alla, som ett team och oavsett roll, fullt ut förstår vår potential att påverka, som systematiskt arbetsmiljöarbete uppnår sin fulla effekt. Interna revisioner genomförs regelbundet, och resultaten delas med relevanta parter för att kontinuerligt förbättra säkerhetspraxis.

Exempel på aktiviteter:

  • Vi följer alla lokala arbetsmiljöregler och krav. 
  • Identifiera, övervaka och dela kunskap om risker för att förebygga olyckor.
  • Rapportera händelser och observationer för lärande och förbättringar.
  • Samarbeta med personal och säkerhetsrepresentanter för att hantera hälsa och säkerhetsfrågor.
  • Stärka ledarskap, säkerhetskultur och medvetenhet om hälsa och säkerhetsfrågor.
  • Kontinuerlig utbildning och utbildning i hälsa och säkerhet för anställda.
  • Etablera och övervaka målen för hälsa och säkerhet.


Läs vår arbetsmiljöpolicy

Mål

  • Noll allvarliga olyckor. 
  • Högt satt nivå av förebyggande rapportering i OX2-projekten och organisationen.
  • Frekvens för skador med förlorad arbetstid under 3.