Logotype

Våra mål för hållbar utveckling

Som pionjär inom förnybar energi, med nästan 20 års erfarenhet, har vi varit med och format branschen och kontinuerligt förfinat vår affärsmodell genom vårt arbete med en mängd projekt­ på flera europeiska marknader och inom olika teknologier.

Agenda 2030 för hållbar utveckling 

Genom att låta vår kunskap och erfarenhet prägla vår affärsmodell är vi en av marknadens snabbaste leverantörer och håller hög kvalitet. Vår modell garanterar lösningar som verkligen fungerar och ger ett betydande bidrag till våra kunder och samhället i stort. Vi vill nå resultat som bidrar till Agenda 2030 för hållbar utveckling som antogs av alla FN:s medlemsstater 2015.

Vårt största fokus ligger på hållbarhets­målen 7, 9, 13 och 15, eftersom de har en tydlig koppling till vår kärnverksamhet och vårt uppdrag att accelerera omställningen till förnybar energi, men vi bidrar i viss mån till de flesta av målen.

Science Based Target initiative 

OX2 har åtagit sig att minska absoluta utsläpp i scope 1 och 2 med 42% fram till 2030, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF) som driver ambitiösa åtgärder mot klimatförändringar genom att möjliggöra att företag sätter vetenskapligt baserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. Det finns en lista över företag som vidtar åtgärder på SBTi:s webbplats.

Målen för hållbar utveckling 

Mål 7: Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
MÅL 7: Hållbar energi för alla

OX2 bidrar till att minska användningen av fossila bränslen genom att leverera förnybar energi i stor skala. Vi strävar efter att öka andelen förnybar energi i den globala energimixen, i linje med SDG 7.2. Hittills har företaget levererat över 3,2 GW vindkraft i Europa.

Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
MÅL 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Utbyggnaden av förnybar energi leder till förbättringar av regionala och lokala elnät och vägar, vilket bidrar till mänskligt välbefinnande, lokal ekonomisk utveckling och arbetstillfällen – i linje med mål 9.1. 

MÅL 13: Bekämpa klimatförändringarna

OX2 arbetar för att öka medvetenheten om och kapaciteten för att begränsa klimatförändringarna i linje med SDG 13.3. Den framtida årliga produktionen av förnybar energi från pågående byggnationer år 2021 är cirka 750 GWh. Detta motsvarar den årliga elförbrukningen för cirka 150 000 hushåll*. 

*Baserat på årlig elförbrukning motsvarande 5 000 KWh per hushåll. 

Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
MÅL 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Vi strävar efter att skydda ekosystem och bevara den biologiska mångfalden i linje med SDG 15.1 och 15.5. OX2 arbetar bland annat för att förebygga och minska alla typer av föroreningar från landbaserad verksamhet och för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer. Vi har länge arbetat för att minska vår negativa påverkan på naturen och vidtar nu kraftfulla åtgärder för att nå målet om naturpositiva vind- och solparker senast 2030.

 

Mål 15: Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

FN:s Global Compact

För att tydligt visa hur viktigt det är att arbeta mot gemensamma globala hållbarhets­mål stöder OX2 de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning.

I vår årsredovisning och hållbarhets­rapport beskriver vi våra åtgärder för att kontinuerligt förbättra integrationen av Global Compact och dess principer i vår affärsstrategi, kultur och dagliga verksamhet.

Hållbarhets­rapportering

Vi rapporterar årligen om framstegen i vårt hållbarhets­arbete.


Läs vår senaste rapport här