Logotype

Havsbaserad vindkraft

Havsbaserad vindkraft kommer att spela en viktig roll för att säkerställa elförsörjningen i Europa. Vi ser ett stort intresse för havsbaserad vindkraft hos investerare och det utgör en betydande del av vår projektutvecklings­portfölj.

Turbinerna i en havsbaserad vindkraftspark kan vara både fler och större än motsvarigheterna på land. I kombination med jämnare och starkare vindar till havs innebär det en högre och mer förutsägbar energiproduktion.

Vindparker till havs konkurrerar inte med annan markanvändning. De är dessutom vanligtvis belägna långt från kusten, vilket minskar deras audiovisuella påverkan på kustlandskap jämfört med vindkraftverk på land.Utmaningar inom havsbaserad vindkraft är bland annat högre installations- och underhållskostnader, potentiell miljöpåverkan på marina ekosystem och potentiella konflikter med sjöfarts-, försvars- och fiskeindustrin. En nära dialog med samtliga intressenter och åtgärder för att främja biologisk mångfald är avgörande för att möta dessa utmaningar och maximera fördelarna med havsbaserad vindkraft.

OX2 och havsbaserad vindkraft

Östersjön och Kattegatt

Vi utvecklar havsbaserad vindkraft i Östersjön och i Kattegatt, på den svenska, finska och åländska marknaden.

Vätgas och Power-to-X

Vi planerar för storskalig vätgasproduktion i anslutning till flera projekt, vilket i sin tur kan omvandlas till e-bränslen, så kallat Power-to-X. Det bidrar till att ställa om från fossila till förnybara drivmedel i till exempel sjöfartsindustrin.

Syresättning

I samband med vätgasproduktionen undersöker vi möjligheter att syresätta delar av Östersjöns botten, för att bidra till biologisk mångfald och återställa naturliga ekosystem.

Partnerskap

Huvuddelen av våra havsbaserade projekt utvecklas i partnerskap med Ingka Investments, en del av Ingka Group världens största IKEA-franchisebolag.

Utforska vår projektportfölj