Logotype
Logotype

Stödtjänster från Bredhälla bidrar till balanserat elnät

januari 15, 2024, 13:39
 Artikel
Energilagring möjliggör övergången till förnybar energiproduktion och spelar en central roll i framtidens elsystem. I småländska Uppvidinge kommun utvecklar vi Bredhälla BESS (Battery Energy Storage System), vårt första energilagringsprojekt.

Huvudsyftet med projektet är att leverera stödtjänster till Svenska Kraftnät, så att elnätet kan ligga på en jämn frekvens på 50 Hz. Genom snabb laddning eller urladdning av batterierna kan Bredhälla kompensera för obalanser orsakade av över- eller underskott i elproduktionen. Bredhälla kan också handla el på marknaden och på så sätt bidra till att minska extrema pristoppar i södra Sverige.

Tjugo battericontainrar

Bredhälla har en kapacitet på 43 MW fördelat på 20 battericontainrar som alla nu är på plats. OX2:s projektledare under byggfasen, Federico Vignera, ger en uppdatering kring byggprojektet, som varit uppdelat i två distinkta faser.

– Kanonaden, vår entreprenör för anläggningsarbeten, var först på site och genomförde markarbeten, grävde kabeldiken, satte upp staket, anlade vägar med mera. Deras arbete avslutades i början av sommaren. När de lämnade projektplatsen kom Nidec och installationen av containrarna påbörjades, säger Federico Vignera.

Testar systemet

Nidec är en ledande leverantör av BESS-lösningar. De har under hösten installerat och kopplat samman samtliga containrar. Första veckan i januari inleddes så kallad ”cold commissioning”. Det innebär att alla containrar energisätts och systemets funktionalitet testas, men utan att någon kraft förs mellan systemet och elnätet.

– I nästa fas kommer "hot commissioning" att genomföras. Det innebär att vi testar systemets anslutning till elnätet. Vi kommer också att testa de tjänster som stödjer frekvenshållningen i nätet. Testerna görs för att bli godkänd som leverantör av stödtjänster till Svenska Kraftnät, förklarar Federico Vignera.

Strikta säkerhetsrutiner

Ur ett arbetsmiljöperspektiv skiljer sig Bredhälla från till exempel de närliggande vindkraftsparkerna Karskruv och Marhult såtillvida att projektet är inhängnat bakom ett staket, inga höga kranar behövs för installationen och transporten av containrarna sker med vanliga lastbilar. En annan skillnad är arbetet med elektrisk högspänning. Federico Vignera förklarar: 

– Batterierna är delvis laddade när de levereras och installeras, vilket gör att när man kopplar in ett batteri så stiger spänningen till väldigt höga nivåer. För att minska risken för elolyckor och brand har strikta säkerhetsrutiner införts för alla arbeten på platsen, med regelbundna hälso- och säkerhetsinspektioner och möten med alla entreprenörer.

– Vidare måste all personal bära speciell personlig skyddsutrustning för den typen av arbete och endast utbildad personal kan utföra elinstallationer. Vi känner oss trygga i allas kompetens och i våra säkerhetsrutiner, sammanfattar Federico Vignera.

Övervakar miljöaspekter

Som på alla OX2:s byggarbetsplatser är miljöaspekterna viktiga. En miljöplan fastställdes i projektets början och dess utfall övervakas dagligen av platscheferna, med stöd från externa specialister.

Planen är att Bredhälla BESS ska vara färdigställt och driftsatt till våren 2024.

Construction Project Manager, Energy Storage
Federico Vignera