Logotype
Logotype

Anmälan och bygglovsansökan inlämnas för vindkraftverk söder om Degerhamn

oktober 28, 2011, 13:28
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Idag lämnar O2 Vindkompaniet och Cementa tillsammans in anmälan och bygglovsansökan för en planerad vindkraftsanläggning om sex vindkraftverk söder om Degerhamn/Södra Möckleby i Mörbylånga kommun, Öland. Området är utpekat i kommunens förslag till vindkraftsplan och utgörs huvudsakligen av åkermark och stenbrott.

Anmälan och bygglovsansökan har föregåtts av en rad utredningar t ex fågel-, fladdermus- och naturvärdesinventering samt ljudberäkningar. Samtliga utredningar har genomförts av oberoende expertis inom respektive område. Därutöver har O2 och Cementa haft en tät dialog och möten med närboende, lokala föreningar och andra intressenter.

– Utredningarna visar att den planerade vindkraftsanläggningen har liten påverkan på natur och djurliv. Även påverkan på boendemiljön i närområdet kommer att bli förhållandevis begränsad, säger Karl-Johan Hellblom, projektledare på O2 Vindkompaniet.

Platsen utgör ett av Sveriges bästa vindlägen och anläggningen förväntas årligen kunna producera ca 52 000 000 kWh förnybar el. Det motsvarar drygt 28 procent av Mörbylånga kommuns elbehov eller hela elbehovet av Cementas fabrik i Degerhamn.

– I och med anmälan och bygglovsansökan kommer vi ett steg närmare målet att bli Sveriges första vindkraftdrivna cementfabrik. Det skulle för vår del innebära minskade elkostnader och stora miljövinster. Något som är mycket viktigt för att ytterligare förbättra vår miljöprofil och konkurrens­kraft, säger Thomas Lind, fabrikschef på Cementa i Degerhamn.

Utifrån slutsatserna från en landskapsanalys som utförts av Atrio Arkitekter och Wilark-konsult, förslås vindkraftverken bli högst 130,5 meter, från marken till rotorns högsta punkt, och placeras i en nordsydlig linje, som följer landskapet.

Tidigast ett år från godkänd anmälan/färdigt bygglov förväntas anläggningen kunna driftsättas och bidra till omställningen av ett förnybart Mörbylånga.