Logotype
Logotype

Fyra av fem solcellsägare orkar inte söka elcertifikat

november 24, 2014, 14:25
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Bara ca 20 procent av solcellsägarna i Sverige får ersättning från det så kallade elcertifikatsystemet. Att så få ansöker om stöd beror på den krångliga administrationen. Vindkraftsbolaget OX2 erbjuder nu hushåll och företag att hantera och få ersättning från elcertifikatsystemet. Det innebär att man får mer betalt för den el man producerar med solceller och att investeringen blir mer lönsam.

– Alla som producerar sin egen förnybara el har rätt till en extra ersättning från elcertifikatsystemet. Men systemet är för krångligt att hantera för den stora majoriteten av solcellsägare och särskilt drabbade är de med mindre anläggningar. Därför erbjuder vi alla ägare av solceller hjälp med att hantera administrationen, säger Linda Burenius Magnusson, vd OX2 Vindel. 

För att få elcertifikat behöver man både ansöka till Energimyndigheten om godkännande och till Svenska Kraftnät om ett konto för hantering av elcertifikaten. OX2 erbjuder nu småskaliga elproducenter att administrera ansökan om elcertifikat och att sedan köpa upp dessa. Under första halvåret 2014 var genomsnittspriset 179 kr per elcertifikat, vilket motsvarar 17,9 öre/kWh. OX2 betalar marknads­priset, minus tio kronor per certifikat för att täcka hanteringskostnader. Till detta kan eventuella avgifter från Svenska Kraftnät tillkomma. Elcertifikat ges för den uppmätta elproduktionen, normalt den el som man inte använder själv utan som matas ut på elnätet. 

OX2 erbjuder också sina kunder att köpa upp överskottselen. 

– Elen mäts timvis och under många timmar kan man inte själv använda all den solel man producerar, utan man får ett överskott som man ofta inte får betalt för. Det är den elen OX2 erbjuder sig att köpa, säger Linda Burenius Magnusson.

Regeringen föreslår i sin budget att solcellsägare ska få dra av 60 öre på skatten för varje kilowattimme som matas in på det allmänna elnätet. Taket för avdraget blir 30 000 kilowattimmar per år och produktionsanläggningen ska ha en säkring om max 100 ampere. De nya reglerna ska börja gälla vid årsskiftet och skattereduktionen kommer att hanteras i självdeklarationen nästföljande år.

OX2, som driver Sveriges största vindkraftskooperativ, verkar för ett spritt ägande av elproduktionen och välkomnar att regeringen ska undersöka möjligheterna att också låta andelsägare i sol- och vindkraft att få ta del av skattereduktion. 

– Kombinationen av solceller och vindandelar kompletterar varandra väl eftersom man kan använda sin solel på dagarna under sommarhalvåret och sin vindel på natten samt under vinterhalvåret, säger Linda Burenius Magnusson. 

Information om statistiken: Andelen solcellsägare som får ersättning genom elcertifikatsystemet har uppskattats baserat på Energimyndighetens statistik över beviljade ansökningar för investerings­stöd till solceller vid utgången av 2013 (2 367 st) och antalet solcellsanläggningar som enligt Energimyndigheten hade godkänts för tilldelning av elcertifikat vid samma tid (485 st).

Läs mer om OX2 erbjudande
http://www.ox2.com/egen-solel/