Logotype
Logotype

Solenergi

Brunskog-Stjärnarp

Halmstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Område
Halmstad kommun
Driftstart
2026
Produktion
100 GWh
Kapacitet
100 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i Brunskog-Stjärnarp i Halmstads kommun, Hallands län. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 100 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 20 000 hushåll. Den färdiga solparken kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen.

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2023 genomfördes flertalet undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projektområdet.

Som en del i miljötillståndsprocessen har ett undersökningssamråd genomförts med bland annat länsstyrelsen i Halland, Halmstads kommun, allmänheten samt enskilt berörda kring området för solparken

Under hösten 2023 har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, i vilket den planerade verksamheten samt förväntade miljöeffekter beskrivs närmare. Konsultfirman SWECO bistår OX2 i tillståndsarbetet.

I december 2023 lämnades en ansökan om miljötillstånd in till länsstyrelsen i Halland. Den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i ansökan, du hittar den under fliken Dokument nedan.

Det fortsatta arbetet

När länsstyrelsen bedömer att ansökan är att betrakta som komplett, så kommer man att kungöra detta. Efter kungörelse finns möjlighet för den som önskar att lämna synpunkter på ansökan direkt till länsstyrelsen.

OX2 kommer att få möjlighet att bemöta eventuella inkomna synpunkter. Därefter kommer länsstyrelsen handlägga och besluta i tillståndsärendet. OX2:s bedömning är att länsstyrelsens beslut kan förväntas komma under våren 2024.

Parallellt med tillståndsprocessen fortgår OX2:s arbete med att planera och projektera anläggningen, samt vad gäller dialogen med nätbolaget E.ON Energidistribution rörande anslutningen av anläggningen till elnätet.

OX2:s förhoppning och ambition är att Brunskog-Stjärnarp solpark ska kunna driftsättas under 2026.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Halmstad
Område
Halmstad kommun
Driftstart
2026
Produktion
100 GWh
Kapacitet
100 MW

Dialog och lokal samverkan

Vi på OX2 värdesätter en nära och kontinuerlig dialog med er som bor och verkar nära den planerade solparken. Ni kan området bäst och sitter inne på mycket information som kan hjälpa oss att utforma anläggningen på bästa möjliga sätt.

Även om samrådsprocessen är avslutad är ni alltid välkomna att höra av er till oss med eventuella frågor, synpunkter och förslag. Vi tar även tacksamt emot alla tankar och förslag på hur vi på OX2 kan samverka med lokalsamhället i och kring vårt projektområde

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Brunskog-Stjärnarp

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com