Logotype
Logotype

Solenergi

Vittskövle

Kristianstad, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Kristianstad
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Om projektet

OX2 AB utvecklar en storskalig, markbaserad solpark vid Vittskövle i Kristianstads kommun. Utredningsområdet för solparken omfattar två delområden, samt en mellanliggande ledningskorridor. Fullt utbyggd bedöms anläggningen varje år kunna producera cirka 100 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 20 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till den omställning av energisystemet som vi står inför.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Kristianstad
Område
Kristianstad
Produktion
100 GWh

Vad händer just nu?

För närvarande pågår olika undersökningar av förhållandena inom utredningsområdet för solparken. Under 2023/2024 har det bland annat genomförts markundersökningar, hydrologiska studier samt inventeringar av förekommande natur- och kulturvärden. Tillståndsprocessen för projekt­et har påbörjats och som en del i denna process kommer samråd genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) att arbetas fram. Samråd och MKB kommer i nästa steg ligga till grund för den tillståndsansökan som OX2 avser lämna in till Länsstyrelsen i Skåne län avseende uppförande och drift av solparken. 

Samråd

Som en del i tillståndsprocessen enligt 9 kap. miljöbalken bjuder OX2 in till avgränsningssamråd. Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade solparkens lokalisering, utformning mm. Samt att inhämta kunskap om vilka miljöeffekter som behöver belysas i den MKB som kommer att vara en del av kommande tillståndsansökan.

Avgränsningssamrådet omfattar myndigheter, organisationer, föreningar, enskilt berörda och den allmänhet som kan komma att beröras av den planerade solparken.

Du är varmt välkommen att lämna dina synpunkter på den planerade solparken skriftligen genom e-post vittskovle@structor.se, eller via brev till adress:

Structor Miljöpartner AB
Kungshagsvägen 3A
611 35 Nyköping

Märk brevet eller e-posten »Samråd Vittskövle«. Det går även bra att ställa frågor om projektet. Inkomna synpunkter kommer redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som kommer ingå i kommande tillståndsansökan. Sista dagen för inlämning av synpunkter är den 21 juni 2024.

Ett samrådsunderlag med mer information om den planerade solparken, samt mer inbjudan med mer information om samrådet, finns att läsa och ladda hem här på projekthemsidan.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Vittskövle

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com