Logotype
Logotype

Kallelse till årsstämma i OX2 AB (publ)

april 9, 2024, 15:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Aktieägarna i OX2 AB (publ), 556675-7497, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 kl. 10.00 på Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N, 113 27 Stockholm. Inpassering och registrering börjar kl. 09.30.
Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att delta vid årsstämman fysiskt, genom ombud eller genom poströstning.

UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID ÅRSSTÄMMAN
Aktieägare som vill utöva sin rösträtt vid årsstämman ska:
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 3 maj 2024 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 7 maj 2024,

– dels anmäla sitt deltagande enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast tisdagen den 7 maj 2024.

Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud ska senast tisdagen den 7 maj 2024 anmäla detta till bolaget antingen (i) elektroniskt på bolagets webbplats (www.ox2.com) eller (ii) genom post till OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning kan utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid årsstämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på adressen OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm senast tisdagen den 7 maj 2024. Observera att anmälan om deltagande vid årsstämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid årsstämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till årsstämman. Fullmakts¬formulär på svenska och engelska finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.ox2.com).

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats (www.ox2.com). Poströsten måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 7 maj 2024. Poströstningsformuläret ska antingen (i) skickas per e post till GeneralMeetingService@euroclear.com, (ii) avges elektroniskt i enlighet med anvisningarna på bolagets webbplats (www.ox2.com) eller (iii) skickas per post till OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid årsstämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till årsstämmans sekretariat innan årsstämman öppnas.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från aktieboken, anmälan om deltagande vid årsstämman och uppgifter om ombud kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

För mer information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats (www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.Val av ordförande vid årsstämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängd
3.Godkännande av dagordning
4.Val av en eller två protokolljusterare
5.Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
6.Framläggande av årsredovisningen och revisions­berättelsen, koncernredovisningen och koncernrevisions­berättelsen samt ersättnings­rapporten och revisorns yttrande avseende om ersättnings­riktlinjerna har följts
7.Beslut om:
(a)fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
(b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
(c)ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
(d)godkännande av ersättnings­rapport
8.Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
9.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10.Val av styrelse och revisor
11.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
12.Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner
13.Beslut om valberedning
14.Årsstämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1: Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att advokaten Gustav Skogö Nyvang utses till ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som en representant för valberedningen anvisar.

Punkt 4: Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår att Vesna Ekedahl, som representerar Peas Industries, eller, om hon är frånvarande, den person som styrelsen anvisar utses att justera protokollet från årsstämman.

Punkt 7(b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att belopp som står till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 7(c): Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
Revisorerna tillstyrker att årsstämman beviljar styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Beslut om ansvarsfrihet föreslås fattas genom separata, individuella beslut för varje styrelseledamot respektive den verkställande direktören i följande ordning:
(a)Johan Ihrfelt (styrelseledamot och styrelseordförande)
(b)Thomas von Otter (styrelseledamot)
(c)Anna-Karin Eliasson Celsing (styrelseledamot)
(d)Niklas Midby (styrelseledamot)
(e)Petter Samlin (styrelseledamot, t o m 22 maj 2023)
(f)Jan Frykhammar (styrelseledamot, t o m 15 juli 2023)
(g)Malin Persson (styrelseledamot)
(h)Ann Grevelius (styrelseledamot)
(i)Paul Stormoen (verkställande direktör)

Punkt 7(d): Beslut om godkännande av ersättnings­rapport
Styrelsen föreslår inga ändringar av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”Riktlinjerna”), vilka antogs av årsstämman den 4 maj 2022, utan Riktlinjerna gäller tills vidare (dock längst till och med 2026).

Styrelsens ersättnings­rapport för 2023 (”Ersättnings­rapporten”) ger en översikt över hur Riktlinjerna har implementerats under 2023. Ersättnings­rapporten innehåller även information om ersättningen till bolagets verkställande direktör. Ersättnings­rapporten har upprättats i enlighet med 8 kap. 53 a–53 b §§ aktiebolagslagen (2005:551) samt Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram utgivna av Aktiemarknadens Självregleringskommitté.

Det har inte förekommit några avvikelser från förfarandet för genomförandet av Riktlinjerna eller undantag från tillämpningen av Riktlinjerna under 2023.

Ersättnings­rapporten för 2023 finns publicerad på bolagets webbplats (www.ox2.com).

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner Ersättnings­rapporten.

Punkt 8: Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
Valberedningen föreslår att det antal styrelseledamöter som ska väljas av årsstämman ska vara nio utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om styrelsearvode på årsbasis, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, enligt följande:
– 320 000 kronor ska utgå till envar av styrelseledamöterna,
– 175 000 kronor ska utgå till ordföranden i revisions­utskottet och 125 000 kronor till ledamot i revisions­utskottet,
– 200 000 kronor ska utgå till ordföranden i investerings­kommittén och 150 000 kronor till ledamot i investerings­kommittén,
– 100 000 kronor ska utgå till ordföranden i ersättnings­utskottet och 75 000 kronor till ledamot i ersättnings­utskottet,
– ersättning för den affärsetiska kommittén (eng. Business Compliance Committee) ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot), samt
– ersättning för ad hoc-utskott som inrättas av styrelsen ska utgå med ett belopp uppgående till 10 000 kronor per möte (dock högst 100 000 kronor per styrelseledamot).
Valberedningen föreslår vidare att årsstämman fattar beslut att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår följande vad avser val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Val av styrelseledamöter
(a) Johan Ihrfelt (omval)
(b) Thomas von Otter (omval)
(c) Anna-Karin Eliasson Celsing (omval)
(d) Niklas Midby (omval)
(e) Malin Persson (omval)
(f) Ann Grevelius (omval)
(g) Øystein Løseth (nyval)
(h) Peter Wallin (nyval)
(i) Kristina Patek (nyval)

Val av styrelseordförande
(j) Johan Ihrfelt (omval)

Val av revisor
(k) Deloitte AB (omval)

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive information om de personer som föreslås till nyval som styrelseledamöter och en bedömning av deras oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare, finns tillgängligt på bolagets webbplats (www.ox2.com). Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på OX2:s webbplats (www.ox2.com).

Punkt 11: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under perioden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av nya aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt ska i sådant fall vara att möjliggöra för användningen av nya aktier som betalning eller finansiering för förvärv av tillgångar eller verksamheter. Styrelsen ska äga rätt att besluta att aktie ska betalas mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med kvittningsrätt eller med apportegendom.

Styrelsens bemyndigande ska vara begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande av aktier motsvarande mer än tio (10) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid det tillfälle bemyndigandet utnyttjas av styrelsen för första gången. För det fall nya aktier emitteras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknads­mässiga villkor.

Styrelsen, den verkställande direktören eller den som styrelsen utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Majoritetskrav m.m.
Beslut enligt denna punkt 11 är endast giltigt om det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 12: Beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nyckelpersoner

Aktiesparprogrammet i sammandrag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram för vissa nuvarande och tillkommande nyckelpersoner i koncernen (upp till 73 personer) (”Aktiesparprogrammet”).

Styrelsens förslag innebär att årsstämman fattar beslut om (i) införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktiesparprogram, (ii) en riktad emission av högst 1 103 866 teckningsoptioner till bolaget och (iii) godkännande av att bolaget överlåter teckningsoptioner.

Syftet med Aktiesparprogrammet och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, öka deltagarnas motivation, företagslojalitet och intressegemenskap med bolagets aktieägare samt främja eget aktieägande i bolaget och därigenom främja aktieägarvärde och bolagets långsiktiga värdeskapande.

Villkoren för Aktiesparprogrammet
Styrelsen föreslår att Aktiesparprogrammet införs i enlighet med följande huvudsakliga villkor.
1. Aktiesparprogrammet riktas till vissa nuvarande och tillkommande nyckelpersoner i koncernen (upp till 73 personer) (”Deltagarna”).
2. Deltagande i Aktiesparprogrammet förutsätter att Deltagarna för egna medel förvärvar aktier i bolaget (”Sparaktier”) på Nasdaq Stockholm för ett belopp om minst 20 000 kronor. Den högsta tillåtna investeringen i Sparaktier är beroende av vilken kategori Deltagaren tillhör enligt följande.

Kategori 1
Antal Deltagare: 33.
Högsta tillåtna investering per Deltagare: 75 000 kronor (dock högst 1 686 Sparaktier).

Kategori 2
Antal Deltagare: 17.
Högsta tillåtna investering per Deltagare: 150 000 kronor (dock högst 3 373 Sparaktier).

Kategori 3
Antal Deltagare: 16.
Högsta tillåtna investering per Deltagare: 300 000 kronor (dock högst 6 747 Sparaktier).

Kategori 4
Antal Deltagare: 7 (inklusive VD och ledande befattningshavare).
Högsta tillåtna investering per Deltagare: 600 000 kronor (dock högst 13 495 Sparaktier).

Kategorierna 1–4 avser befintliga och tillkommande nyckelpersoner i koncernen. Vilken kategori respektive Deltagare tillhör avgörs bl.a. av Deltagarens ansvar/position och lön.

3. Deltagare måste förvärva Sparaktier på Nasdaq Stockholm under den/de perioder som styrelsen anvisar (varje sådan period, ”Kvalificeringsperiod”), dock senast dagen före årsstämman 2025. Deltagare måste vara anställd, eller ha ingått avtal om anställning, under Kvalificeringsperioden.

4. Varje Sparaktie ska ge Deltagarna rätt att vid utgången av en treårig intjänandeperiod som inleds dagen efter tillämplig Kvalificeringsperiod och avslutas tre år därefter (”Intjänandeperioden”), med förbehåll för begränsningarna i punkterna 7 och 8 samt under förutsättning att villkoren i punkten 6 uppfylls, vederlagsfritt erhålla aktier i bolaget (”Prestationsaktier”) beroende på vilken kategori Deltagarna tillhör och på uppfyllandet av de nedan angivna prestationsvillkoren. Vid uppfyllande av Villkor 1 kan 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie tilldelas Deltagarna. Vid uppfyllande av Villkor 2 kan 0,5 Prestationsaktie per Sparaktie tilldelas Deltagarna. Vid uppfyllande av Villkor 3 kan 1 Prestationsaktie per Sparaktie tilldelas Deltagarna. Vid uppfyllande av Villkor 4 kan 1,5 Prestationsaktie per Sparaktie tilldelas Deltagarna. Maximalt kan 3,5 Prestationsaktier per Sparaktie tilldelas Deltagarna, vid uppfyllande av Villkor 1, Villkor 2, Villkor 3 och Villkor 4.

5. Om det sammanlagda antalet Prestationsaktier som en Deltagare vid utgången av Intjänandeperioden har rätt att erhålla inte motsvarar ett heltal ska antalet Prestationsaktier som Deltagaren har rätt att erhålla avrundas nedåt till närmsta heltal.

6. Rätten att erhålla Prestationsaktier är villkorad av uppfyllandet av de prestationsvillkor som anges nedan.

Villkor 1: Innebär att 100 procent av bolagets intäkter från projekt avyttrade under 2025 är hållbara enligt EU:s taxonomi. Avser intäkter som omfattas av EU:s taxonomi.

Villkor 2: Innebär att bolagets hållbarhets­mål för 2025 avseende biologisk mångfald uppfylls, dvs. att mer än 40 procent av bolagets driftsatta projekt applicerat hänsynshierarkin för biologisk mångfald.

Villkor 3: Innebär att aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden för respektive Deltagare har ökat med mer än 15 procent per år i genomsnitt under Intjänandeperioden.

Villkor 4: Innebär att aktiekursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm vid utgången av Intjänandeperioden för respektive Deltagare har ökat med mer än 20 procent per år i genomsnitt under Intjänandeperioden.

7. Rätten att erhålla Prestationsaktier är villkorad av att Deltagaren behåller Sparaktierna under hela Intjänandeperioden och att Deltagarens anställning inte har avslutats vid utgången av Intjänandeperioden. Styrelsen har rätt att åsidosätta dessa villkor t.ex. om Deltagarens anställning avslutas på grund av dödsfall, långvarig sjukdom, lagstadgad pensionsålder eller om koncernen har sagt upp Deltagaren utan grund (innefattande uppsägning på grund av arbetsbrist).

8. Sammanlagt kan högst 1 103 866 Prestationsaktier tilldelas Deltagarna i Aktiesparprogrammet.

9. Under förutsättning att de ovanstående villkoren uppfylls väntas Prestationsaktier överlåtas till Deltagarna inom 60 dagar från utgången av Intjänandeperioden för respektive Deltagare. Styrelsen har rätt att förlänga sådan period om Deltagare på grund av tillämpliga lagar och regler är förhindrade att förvärva aktier under den angivna perioden.
10. Antalet Prestationsaktier som ska tilldelas (om några) kan omräknas av styrelsen i händelse av nyemissioner,
uppdelningar av aktier, sammanläggningar av aktier eller liknande händelser.

11. Om det sker betydande förändringar i bolaget eller marknaden, eller om kostnaderna för Aktiesparprogrammet väsentligen överstiger de uppskattade kostnaderna, och detta, enligt styrelsens uppfattning, resulterar i en situation som innebär att villkoren för tilldelning av Prestationsaktier blir orimliga har styrelsen rätt att göra justeringar i Aktiesparprogrammet, innefattande bl.a. beslut att reducera tilldelningen av Prestationsaktier eller att inte tilldela några Prestationsaktier över huvud taget.

12. Deltagande i Aktiesparprogrammet förutsätter att det är tillåtet och lämpligt enligt tillämpliga lagar och regler i den jurisdiktion där den relevanta Deltagaren är bosatt och att styrelsen bedömer att det är genomförbart till rimliga administrativa och ekonomiska kostnader.

13. Om leverans av Prestationsaktier till en Deltagare inte kan ske enligt tillämpliga lagar och regler, eller till rimliga kostnader eller med rimliga administrativa insatser, kan styrelsen besluta att en del av eller hela tilldelningen till en sådan Deltagare ska utbetalas kontant i stället för med aktier. Styrelsen kan även besluta att innehålla tilldelade Prestationsaktier samt att bolaget ska utbetala en del av tilldelningen kontant för att underlätta betalningen av Deltagarnas skattskyldigheter.

14. Styrelsen är ansvarig för den detaljerade utformningen och införandet av Aktiesparprogrammet. Styrelsen ska således upprätta nödvändig dokumentation i fulltext till Deltagarna samt i övrigt hantera och administrera Aktiespar-programmet.

Emission av teckningsoptioner av serie 2024/2027
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att emittera teckningsoptioner i bolaget på följande villkor.

Antal teckningsoptioner som ska ges ut
Högst 1 103 866 teckningsoptioner ska ges ut.

Teckningsrätt
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget.

Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa leverans av aktier under Aktiesparprogrammet.

Teckningstid
Teckningsoptionerna ska tecknas på en separat teckningslista senast den 13 november 2024.

Teckningskurs och betalning
Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

Villkor för teckningsoptionerna
(i) Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget.
(ii) Teckningskursen för varje ny aktie ska motsvara aktiens kvotvärde.
(iii) Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 14 maj 2024 till och med den 30 juni 2028. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska tiden under vilken optionsrätten får utnyttjas kunna förlängas om innehavare är förhindrade att utnyttja sina teckningsrätter på grund av tillämpliga lagar om insiderhandel eller motsvarande.
(iv) De nya aktierna ska ge rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att teckning har verkställts.
De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats (www.ox2.com) senast tisdagen den 23 april 2024. Enligt villkoren för teckningsoptionerna ska det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kunna bli föremål för sedvanlig omräkning i vissa fall.

Ökning av aktiekapitalet
Bolagets aktiekapital kan vid utnyttjande av samtliga 1 103 866 teckningsoptioner ökas med 2 207,732 kronor (beräknat på ett kvotvärde om 0,002 kronor) med förbehåll för den omräkning av det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av som kan ske i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att godkänna att bolaget överlåter högst 1 103 866 teckningsoptioner av serie 2024/2027 vederlagsfritt till Deltagare i Aktiesparprogrammet (och/eller till anvisad tredje part) i samband med leverans av Prestationsaktier under Aktiesparprogrammet.

Kostnader
Kostnaderna för Aktiesparprogrammet kommer att beräknas i enlighet med IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden.

Vid antagande (i) om en aktiekurs om 49,4 kronor (vilket motsvarar stängningskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 28 mars 2024) vid tidpunkten för införandet av Aktiesparprogrammet, (ii) att varje Deltagare investerar i Sparaktier upp till det högsta beloppet, (iii) att 100 procent av det högsta antalet Prestationsaktier tilldelas, (iv) om en årlig personalomsättning om 10 procent och (vi) om en total ökning av aktiekursen om 100 procent under Intjänandeperioden, uppskattas de totala kostnaderna för Aktiesparprogrammet, inklusive sociala avgifter, uppgå till cirka 42,9 miljoner kronor.

Kostnaderna (motsvarande cirka 14,3 miljoner kronor per år under Intjänandeperioden) ska ses i förhållande till bolagets totala kostnader för löner och andra ersättningar till anställda, vilka för räkenskapsåret 2023 uppgick till cirka 678 miljoner kronor.

Utspädningseffekt och effekt på nyckeltal
Om samtliga 1 103 866 teckningsoptioner av serie 2024/2027 utnyttjas för teckning av 1 103 866 nya aktier i bolaget uppstår en utspädningseffekt om cirka 0,40 procent (beräknat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman). Utspädningen bedöms medföra en motsvarande utspädning av vinsten per aktie i bolaget.
Kostnaderna för Aktiesparprogrammet förväntas ha en marginell effekt på koncernens nyckeltal.

Andra incitamentsprogram i bolaget
Information om andra utestående incitamentsprogram i bolaget finns tillgänglig i not 7 i bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2023 under avsnittet ”Aktierelaterade ersättningar”. Programmens huvudsakliga villkor finns även tillgängliga på bolagets webbplats (www.ox2.com). Förutom vad som är beskrivet där finns inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.
Vid full tilldelning, intjäning och utnyttjande (som tillämpligt) under både aktiesparprogrammet som antogs av årsstämman 2022, aktiesparprogrammet som antogs av årsstämman 2023 och aktiesparprogrammet som föreslås antas av årsstämman 2024 uppgår det totala antalet aktier i alla tre programmen till högst 2 096 033. Vid full tilldelning, intjäning och utnyttjande (som tillämpligt) under alla tre programmen uppstår således en utspädningseffekt i bolaget om högst cirka 0,76 procent.

Beredning av förslaget
Aktiesparprogrammet har utarbetats av styrelsens ersättnings­utskott i samråd med externa rådgivare.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de vid årsstämman avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13: Beslut om valberedning
Valberedningen föreslår att årsstämman fattar beslut om att den ordning och instruktion för att utse valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 ska fortsätta att gälla tills vidare.
Den ordning och instruktion för att utse valberedningen som antogs vid årsstämman 2021 finns tillgänglig på bolagets webbplats (www.ox2.com).

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER
Per dagen för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 272 517 586. Bolaget innehar inga egna aktier per dagen för denna kallelse.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR
Fullständiga beslutsförslag och övrig dokumentation som ska hållas tillgänglig före årsstämman kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Lilla Nygatan 1, 111 28 Stockholm och på bolagets webbplats (www.ox2.com) senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. En sådan begäran kan skickas till OX2 AB (publ), ”Årsstämma”, Box 2299, 103 17 Stockholm eller per e post till ir@ox2.com.

* * *
Stockholm i april 2024
OX2 AB (publ)
Styrelsen