Προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινότητες

Με στόχο την ανάπτυξη των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούμαστε, ενώνουμε την εμπειρία μας από όλη την Ευρώπη με τις δυνάμεις των κατά τόπους φορέων. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε την επιτυχημένη ενσωμάτωση των έργων μας, την κοινωνική συνοχή και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την κοινότητα μέσα από τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η αρχή αυτή αποτελεί δέσμευση της OX2 καθόλη τη διάρκεια ενός έργου, από την αρχή μέχρι και δεκαετίες μετά την υλοποίησή του.

Συμμετοχή της κοινότητας

Εργαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την παρουσία και την εμπλοκή των μελών των τοπικών κοινοτήτων σε κάθε μας έργο. Η τοπική γνώση, τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και το φυσικό περιβάλλον κάθε τόπου αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πληροφορία για το σχεδιασμό ενός αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου.

Δραστηριότητα με θετικό πρόσημο

Στόχος μας είναι η δημιουργία θετικού αντικτύπου στην περιοχή στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Ανάλογα με την αγορά και τις τοπικές συνθήκες, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει θέσεις εργασίας, ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και οικονομικών ενισχύσεων μέσω κοινοτικών κεφαλαίων ή φόρου περιουσίας.