Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ενσωματώνουνε τη γνώση και τα δεδομένα που λαμβάνουμε στο επιχειρηματικό μας μοντέλο και είμαστε σε θέση να παράγουμε έργο με μεγάλη ταχύτητα και υψηλή ποιότητα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το μοντέλο της OX2 εξασφαλίζει λύσεις που λειτουργούν στην πράξη και που συμβάλλουν στην ευημερία των καταναλωτών και του κοινωνικού συνόλου. Στόχος μας, να συμβάλουμε στην υλοποίηση της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη του Οργανισμού το 2015.

Επίκεντρο των προσπαθειών μας είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 7, 9, 13 και 15, καθώς οι συγκεκριμένοι στόχοι σχετίζονται άμεσα με τον πυρήνα της δραστηριότητας και του οράματος της OX2 για την επιτάχυνση στην πρόσβαση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των προσπαθειών και της λειτουργίας μας, εκτείνεται στην επίτευξη όλων των Στόχων.

Συμφωνία του Παρισιού

Στόχος μας είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία σύντομα θα αποτελεί ξεχωριστό Science Based Target της OX2.

ΣΤΟΧΟΣ 7: Βιώσιμη ενέργεια για όλους

Η OX2 συμβάλλει στη μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων παρέχοντας λύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μεγάλης κλίμακας. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο διεθνές ενεργειακό μίγμα, σε πλήρη εναρμόνιση με το εδάφιο 2 του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 7. Μέχρι τις αρχές του 2023, η OX2 έχει παράξει αιολική ενέργεια συνολικής ισχύος 3.2 GW στην Ευρώπη.

ΣΤΟΧΟΣ 9: Βιωσιμότητα και καινοτομία στη βιομηχανία και τις υποδομές

Η επέκταση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει συμβάλει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών δικτύων παροχής ηλεκτρισμού, γεγονός που με τη σειρά του προσφέρει στην ευημερία και την οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών (Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 9, εδάφιο 1).

ΣΤΟΧΟς 13: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Στην OX2 εργαζόμαστε για την ευαισθητοποίηση απέναντι στην κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του Στόχου 13. Το 2021, η πρόγνωση για την ετήσια παραγωγή ενέργειας από υπό ανάπτυξη έργα ανανεώσιμων πηγών υπολογίζονταν στα 750 GWh, ισχύς αντίστοιχη με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού περίπου 150.000 νοικοκυριών*.

*Με βάση την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού που υπολογίζεται στα 5,000 KWh ανά νοικοκυριό.

ΣΤΟΧΟΣ 15: Οικοσυστήματα και βιοποικιλότητα

Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την προστασία των οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε εναρμόνιση με τα εδάφια 1 και 5 του Στόχου 15. Μεταξύ άλλων, εργαζόμαστε για την πρόληψη και την μείωση όλων των ειδών μόλυνσης στην επιφάνεια της Γης και τον περιορισμό της καταστροφής των φυσικών ενδιαιτημάτων. Η OX2 καταβάλει διαχρονικά προσπάθειες για τον περιορισμό του αρνητικού αντικτύπου στη φύση και συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα προς το στόχο μας για μηδενικό αρνητικό αντίκτυπο μέχρι το 2030 για τα αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)

Προκειμένου να παρέχουμε ξεκάθαρη δέσμευση στους παγκόσμιους στόχους βιωσιμότητας, υποστηρίζουμε τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των Εργασιακών Δικαιωμάτων, του Περιβάλλοντος και της Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Στις Ετήσιες Εκθέσεις μας, περιγράφουμε τις δράσεις που αναλαμβάνουμε για την ενσωμάτωση των στόχων του Συμφώνου στην στρατηγική, την εταιρική κουλτούρα και την καθημερινή λειτουργία της OX2.