Αναφορά ανησυχιών

Κανάλι Καταγγελίας

Το κανάλι καταγγελίας (whistleblowing channel) απευθύνεται σε υπαλλήλους, συμβούλους, προμηθευτές και εμπλεκόμενους φορείς που έχουν παρατηρήσει ύποπτη συμπεριφορά ή ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ουσιώδη παραβίαση του νόμου ή του Κώδικα Δεοντολογίας της OX2. Το κανάλι καταγγελίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση υψηλών ηθικών προτύπων και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και του κοινού.

Η υπηρεσία καταγγελίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μας ειδοποιεί σχετικά με σοβαρούς κινδύνους μη ορθών πρακτικών που επηρεάζουν τους ανθρώπους, τον οργανισμό μας, την κοινωνία ή το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η καταγγελία σας μπορεί να αφορά θέματα όπως σοβαρές παράνομες πράξεις που τιμωρούνται με φυλάκιση ή παρόμοιο παράπτωμα, σοβαρή παραβίαση των κανονισμών επιχειρηματικής δεοντολογίας της OX2, συμπεριφορά που πιθανώς θα προκαλέσει σωματικό τραυματισμό ή ζημιά σε άτομο ή περιουσία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το είδος των θεμάτων για τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κανάλι καταγγελίας στην πολιτική μας για καταγγελίες.

Δεν χρειάζεστε αποδείξεις για τις υποψίες σας, αλλά όλες οι αναφορές θα πρέπει να γίνονται καλή τη πίστει.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των αναφορών και την περαιτέρω διερεύνηση στην πολιτική μας σχετικά με το Whistleblowing.

Κανάλι καταγγελίας

Μηχανισμός Παραπόνων

Ο μηχανισμός παραπόνων απευθύνεται σε άτομα, κοινότητες και εταιρείες που έχουν σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με τα έργα μας.

Η OX2 λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλα τα παράπονα και στοχεύει στην έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση τους. Ένα παράπονο είναι μια επίσημη έκφραση δυσαρέσκειας που γίνεται προς ή για την OX2, που σχετίζεται με την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη λειτουργία κάποιου έργου της, ή ένα μέλος του προσωπικού.

Αναγνωρίζουμε ότι οποιοσδήποτε έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία και θα διασφαλίσουμε ότι όλα τα παράπονα που λαμβάνουμε θα αντιμετωπίζονται με σεβασμό, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα.

Μεταβείτε στη φόρμα

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης παραπόνων και συμμόρφωσης. Η εμπιστευτικότητα είναι πολύ σημαντική για εμάς και τα προσωπικά σας στοιχεία θα παραμείνουν εμπιστευτικά σύμφωνα με την πολιτική ακεραιότητάς μας.