Logotype
Logotype

Biologisk mångfald

OX2 strävar efter att utveckla förnybar elproduktion som skapar betydande klimatfördelar samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. Vi vill leda vägen till en naturpositiv klimatomställning. 

Biodiversitet, variationen av livet på jorden, har minskat i en oroande takt. Förlusten av biologisk mångfald hotar mänsklighetens välbefinnande och välstånd eftersom samhället är beroende av en frisk natur och de ekosystemtjänster den tillhandahåller.

Förnybar energi bekämpar klimatförändringar, en av de huvudsakliga drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald. Förnybara energiprojekt medför dock också negativa påverkningar på naturen, främst genom att mark tas i anspråk. Vi anser att förnybar energi inte ska ske på bekostnad av naturen och strävar därför efter att utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker till 2030.

Biodiversitetsstrategi

Vår biodiversitetsstrategi vägleder oss i hur vi ska arbeta med biologisk mångfald och syftar till att stödja oss i att uppnå våra mål för biologisk mångfald. Biodiversitetsstrategin omfattar tre målområden:

  • Använda mitigationshierarkin som en ledande princip för att hantera påverkan på naturen
  • Skapa medventenhet, trovärdighet och transparens kring arbetet med biologisk mångfald genom att mäta, dokumentera, rapportera och kommunicera
  • Samarbeta med forskare, markägare och andra externa intressenter för kunskap och handling, för att uppnå större genomslagskraft än om vi skulle göra det på egen hand 

Läs vår strategi för biologisk mångfald

Läs vår vägledning för hänsynshierarkin

Mål:

  • Utveckla naturpositiva sol- och vindkraftsparker till 2030