Logotype
Logotype

Våtmarksrestaurering i Klevberget

I samband med OX2:s byggnation av vindparken Klevberget i Ånge kommun har OX2 tagit initiativ för att öka den biologiska mångfalden genom återetablering av flodpärlmusslan.

Under förstudien till OX2:s projekt i Klevberget framkom det att det finns möjlighet att förbättra livsmiljön i Alderängsån genom återetablering av flodpärlmusslan. Syftet med initiativet är att främja den biologiska mångfalden inom Alderängesåns avrinningsområde.

Långsiktigt kommer åtgärderna bidra till att beståndet av flodpärlmusslan förstärks. Förbättrade förutsättningar för flodpärlmusslan kan även leda till förbättring för andra vattenlevande organismer i Alderängsån, såsom den rödlistade bladmossan skapanior.

Hotad art

Flodpärlmusslan har minskat kraftigt i både utbredning och bestånd och är idag en hotad art. Flodpärlmusslan är en art som indikerar bra vattenkvalitet och hög diversitet av andra akvatiska arter.

För att berätta om åtgärderna kommer det att skapas en informations- och besöksplats. Där kan besökarna få allmän information om miljöhänsyn vid etablering av vindparker, samt en beskrivning av effekterna som för väntas efter åtgärderna i Alderängsån.

Samarbete förutsättning för ökad biologisk mångfald

OX2 har tillsammans med Sportfiskarna tagit initiativ till projektet och blivit beviljade LONA-medel från Naturvårdsverket. SCA är medfinansiär i projektet och upplåter mark för våtmarksrestaurering.

Tydliga mål och konkreta åtgärder:

  • Målet med projektet är att flodpärlmusslan ska återetableras i Alderängsån genom åtgärder för livsmiljön.
  • Livsmiljön ska förbättras genom att ån restaureras från tidigare flottrensning.
  • Förekomsten av flodpärlmussla ska mätas före och efter genomförda åtgärder.
  • Antalet öringar ska öka i de elfiskelokaler som ska följas inom projektet.
  • Andelen död ved ska öka till förmån för skapanior och andra vedlevande mossor.
  • Biotopvården ska öka våtarealen.