Logotype
Logotype

Positiv påverkan i Wysoka

Föreslagna åtgärder vid vindparken i Wysoka i Polen kommer ha en positiv påverkan på den lokala miljön genom ekosystemtjänster.

Vindparken Wysoka kommer ligga i kommunen Wysoka i Polen. Uppskattningsvis kommer 90 träd att behöva fällas för att etablera till fartsvägar. För att minska den påverkan som detta innebär planerar vi att plantera 167 träd och buskar av följande lokala arter: småbladig lind, lönn, ek, avenbok, hassel, hagtorn, nypon, kornel, syren och fläder. De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till kolbindning, ackumulering av kol i biomassa över och under jord, och därmed medföra en positiv påverkan för klimatet och den biologiska mångfalden.

Inledningsvis kommer mängden av ackumulerat kol att minska, men till följd av de planerade åtgärderna utöver trädplantering kommer det bli högre än om inga åtgärder vidtas. Till följd av den planerade hanteringen av de avverkade träden och nyplantering, kommer mängden kol som ackumuleras i området att öka under de kommande åren. På lång sikt kommer mängden kol som ackumuleras i eko systemet att vara högre.

Med en tidshorisont på 50 år ökar den ackumulerade mängden kol med en faktor på 3,5 jämfört med om inga åtgärder vidtas. Den största påverkan på beräkningarna är vad som händer med virket från de fällda träden. Planen är att använda virket från avverkningen så att det fortsätter att ackumulera kol i ekosystem och samtidigt har positiv påverkan på den biologiska mångfalden. Några exempel är att:

  • lämna stubbar och grenar (död ved) som kommer att bli utmärkt livsmiljö för djur, svampar och växter,
  • göra holkar för fåglar och fladdermöss,
  • tillverka stolpar för rovfåglar, ochtillverka träprodukter, exempelvis bikupor, bikupor för vilda bin och insektshotell.

Korta fakta:

Med en tidshorisont på 50 år kommer 136 ton kol (498 ton CO2 från atmosfären) att fångas upp och lagras i ekosystemet om inga åtgärder vidtas, medan 297 ton kol (1 089 ton CO2 från atmosfär) kommer att fångas och lagras i ekosystem om de planerade planteringarna genomförs. Mängden CO2 som fångas upp efter trädfällningen och plantering kommer att vara större än om ingen avverkning och plantering har vidtagits.