Logotype

Landbaserad vindkraft

Maaselkä

Utajärvi, Finland

Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Produktion
160 GWh

Om projektet

Maaselkä vindkraftsprojekt finns i Utajärvi kommun i Norra Österbotten. Projektet omfattar högst sju vindkraftverk. Planen är att vindparken ansluts till Fingrids elnät. Det finns flera möjliga anslutningspunkter i närheten av vindparken.

Utvecklingsansvaret för projektet överfördes till OX2 i slutet av 2020. Tornator, som också är en betydande markägare i regionen, har ansvarat för projektets tidigare utvecklingsskeden.

Planeringen av projektet inleddes ursprungligen 2015, då man utöver Maaselkä även tittade på Hepoharju-området. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) för vindkraftsprojektet Maaselkä och Hepoharju genomfördes 2015–2016. Vid MKB har man undersökt fyra projektalternativ mellan 0 och 39 kraftverkshelheter. Kontaktmyndigheten gav ett utlåtande om MKB-beskrivningen 1.3.2017. MKB-materialet finns tillgängligt (på finska) här.

Senare övergavs Hepoharju-området och endast Maaselkä utvecklades fram till planutkastet. Kommunfullmäktige i Utajärvi godkände delgeneralplanen för Maaselkä 19.11.2020. HFD förkastade delgeneralplanen 3.7.2023. Enligt HFD:s avgörande bör också de senaste förändringarna i vargarnas förekomst i området beaktas med tilläggsutredningar innan generalplanen godkänns. HFD:s avgörande tar alltså inte ställning till konsekvenserna för vargar eller till om vindkraftsprojektet är genomförbart med beaktande av konsekvenserna.

Vad händer härnäst?

En delgeneralplan för vindkraftsprojektet kommer att utarbetas. Som utgångsmaterial för delgeneralplanen används det tidigare utarbetade delgeneralplanmaterialet jämte utredningar och konsekvensbedömningar. Utredningarna kompletteras i samband med arbetet med delgeneralplanen. Målet är att ett utkast till plan ska vara klart i början av 2025. Utgångspunkten för delgeneralplanen är att projektplanen i huvudsak förblir densamma som i den upphävda delgeneralplanen.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Utajärvi
Antal turbiner
7
Höjd
265 m
Produktion
160 GWh

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Maaselkä

Projektledare
Vesa Miettunen

+358 40 672 7193
vesa.miettunen@​ox2.com

Markanvändning och avtalsärenden
Jaakko Moilanen

+358 44 283 4557
jaakko.moilanen@​ox2.com