Logotype

Landbaserad vindkraft

Storskalig landbaserad vindkraft utgör grundbulten i OX2:s nuvarande affär. I Sverige har OX2 visat att energi från landbaserad vindkraft är hållbar, kostnadseffektiv för konsumenten, lönsam för den som investerar och konkurrens­kraftig på sina egna meriter – helt utan statliga stöd.

OX2 och landbaserad vindkraft

OX2 tar totalansvar för utveckling, byggnation och försäljning av nyckelfärdiga vindparker. Processen börjar med ett nyttjanderättsavtal och arrendeavtal med markägarna. Därefter inleds projektutvecklingen, och en process på vanligtvis fem till sju år för att erhålla tillstånd. När alla tillstånd finns på plats igångsätts en försäljningsprocess som normalt pågår under sex till tolv månader.

Först när projektet har sålts påbörjas byggnationen. När parken är driftsatt tar OX2:s tekniska och kommersiella team över den tekniska och kommersiella förvaltningen. Genom att bistå med långsiktig förvaltning och drift skapar OX2 ett bekvämt och effektivt ägande för köparen.

OX2:s långa erfarenhet gör att bolaget ligger långt fram när det gäller miljöfrågor kopplade till vindkraft. Målet är att verksamheten ska vara naturpositiv 2030, vilket betyder att utbyggnaden av vindkraft ska bidra till minskade klimatutsläpp och samtidigt ske med en positiv nettopåverkan på naturen.

Strategin för biologisk mångfald innebär att OX2 inte bara ska undvika och minimera inverkan på naturen, utan även restaurera och kompensera genom frivilliga initiativ för biologisk mångfald.

Fakta om landbaserad vindkraft

Att utnyttja energin från vinden är en urgammal teknik. Den användes för att producera el för första gången 1887.

Landbaserad vindkraft är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva energikällorna. Mellan 2010 och 2020 minskade kostnaden för att generera en megawattimme med nästan 40 procent. Vindkraft är idag en attraktiv investering bland investerare som vill ha en stabil långsiktig avkastning.

Landbaserade vindparker är en beprövad teknik som gör det relativt snabbt att bygga, konfigurera, driva. Det kräver inte mycket infrastruktur och att ansluta till nätet är vanligtvis inte komplicerat. Tekniken är väl testad och pålitlig och underhållskostnaderna är låga.

FN:s panel för klimatförändringar, IPCC, har pekat ut vindkraft som det alternativ med störst potential för att minska utsläppen till lägsta kostnad, vid sidan av solenergi.

Läs vår broschyr Fakta om vindkraft

Information om vindkraft till markägare

Markägare, är du intresserad av stabila extra intäkter från din mark? Vindkraft ger en möjlighet till detta. Den garanterar till jämna arrendeintäkter och en renare framtid för efterkommande generationer.

Läs om de möjligheter vindkraften ger markägare

Frågor och svar om vindkraft