Logotype

Varför solenergi för mig som markägare?

Vår erfarenhet säger oss att bygga effektiva, storskaliga energilösningar kommer att driva på omställningen till en hållbar framtid. OX2 och markägare kan tillsammans bidra till den omställningen.

Vi erbjuder:

  • Konkurrens­kraftiga villkor och ersättnings­nivåer för markupplåtelse
  • Stor erfarenhet av att driva projekt från idéstadie till driftsatt anläggning
  • Stor erfarenhet av att attrahera stabila investerare
  • Stark organisation med hög genomförandeförmåga
  • Strävar efter lokal närvaro och nära samverkan med lokalsamhället och intressenter
  • Svenskt bolag med lång erfarenhet och långsiktiga intressen

Faser i ett solenergiprojekt

Screening


Under screeningfasen letar vi efter lämpliga projektområden baserat på kartinformation, eventuella platsbesök och dialog med elnätsbolag.

Säkra mark och nätkapacitet

Som nästa steg kommer vi överens med markägare i ett Nyttjanderättsavtal och reserverar kapacitet hos nätbolaget genom att teckna ett reservationsavtal.

Layoutoptimering, design & tillstånd

Baserat på projektets storlek och förutsättningar tar OX2:s ingenjörsteam fram en layout och designar solparkens elnät. Här går vi in i en tillståndsprocess, där vi samråder med berörda myndigheter och gör relevanta utredningar. Arrendeavtal tecknas med fastighetsägare.

Upphandling och finansiering

Baserat på projektområdets förutsättningar upphandlar vi teknologi och anläggningsarbeten som ger solparken högsta möjliga värde. Parallellt med upphandlingen säkrar vi solparkens finansiering och eventuellt elförsäjlningsavtal.

Byggnation

Under byggnationen ansvarar OX2 för byggprojektledning av de leverantörer som bygger solparken. När byggnationen avslutas lämnar OX2 över ägarskapet till investeraren som finansierat parken.

Layoutoptimering, design och tillstånd

När solparken är färdigbyggd driftsätts den och börjar leverera ut el på elnätet. Under driften sköter OX2 den tekniska och kommersiella förvaltningen av anläggningen och fungerar som en kontakt för markägare och lokala myndigheter.

Nyttjanderättsavtal: exempel på upplägg och villkor

Fastighetsägaren upplåter till Nyttjanderättshavaren rätt att projektera en solenergianläggning med tillhörande infrastruktur.

Upplåtelsen gäller normalt för en tid av 5 år, med möjlig förlängning. Nyttjanderättshavaren erlägger en engångsavgift vid tecknande av avtal. Upplåtelsen utgör inget hinder för Fastighetsägaren att använda området för normalt jord- och skogsbruk, jakt, fiske med mera. Nyttjanderättshavaren svarar för avgifter/kostnader som följer av verksamheten.Om projekteringen påvisar förutsättningar för uppförande och drift av en solenergianläggning övergår nyttjanderättsavtalet till ett arrendeavtal.

Arrendeavtal: exempel på upplägg och villkor

Fastighetsägaren ger Arrendatorn rätt att nyttja arrendeområdet för att projektera, uppföra, bibehålla och kommersiellt driva en solenergianläggning. Upplåtelsen gäller normalt 40 år, med möjlig förlängning.

OX2 och markägaren kommer i dialog fram till lämplig ersättnings­modell, antingen produktionsbaserad rörlig ersättning alternativt fast arrendeavgift per hektar. OX2 sköter den tekniska och kommersiella förvaltningen av solcellsanläggningen under dess livslängd samt även återställning av marken vid arrendetidens slut.

Kontakta oss för mer information.

Affärsutveckling, markägarkontakter
Magnus Fast