Logotype

Lokal nytta och återbäring

Vindkraft bidrar till den gröna omställningen och till ökad konkurrens­kraft regionalt och globalt. Vid byggnation och drift tillkommer arbetstillfällen lokalt. OX2 arbetar aktivt för att främja lokala företag och underleverantörer i detta skede. Dels genom att tidigt bjuda in lokalt näringsliv till informationsträffar om kommande upphandling och dels genom att jobba med kommunens näringslivsenhet.

Elen från parkerna är en internationell handelsvara och kopplingen till det lokala energibehovet är inte alltid lika tydlig. Lokalsamhället och de kommuner som bidrar till att elektrifiera Sverige behöver få en tydlig koppling till lokal nytta. Regeringen ser nu över hur de kan tydliggöra hur lokalsamhällen ska få del av intäkterna från en vindpark. 

Vindpark Högkölen – en katalysator för lokal ekonomisk tillväxt och sysselsättning

Vindpark Högkölen i Ljusdals kommun har inte bara varit en betydande leverantör av förnybar energi utan har också haft en betydande inverkan på den lokala ekonomin och sysselsättningen.

Läs om arbetstillfällen och affärsmöjligheter vid Högkölen

Lokal återbäring

Det pågår ett arbete inom regeringen om hur närsamhällen kring vindparker ska få ta del av intäkterna från en vindpark. I väntan på regeringsbeslut tillämpar OX2 en princip i alla egenutvecklade projekt som vi kallar »lokal återbäring«. Den sammantagna storleken på den lokala återbäringen uppgår till  1 procent av vindparkens omsättning. Återbäringen kan gå till en bygdepeng som gynnar det lokala föreningslivet eller till intäktsdelning till närboende, eller en kombination av dessa. Hur den fördelas beror på lokala förutsättningar, exempelvis hur många som bor i vindparkens närmaste omgivning.

Bygdemedel från Åndbergs vindpark ger hopp om en framtid i glesbygden

I hjärtat av Lillhärdal sträcker sig landskapet, där berg möter skog och där historien vävs samman med framtiden. I denna pittoreska del av Sverige, där livet präglas av naturens skiftningar och gemenskapens starka band, har en ny kraft börjat flöda.

Victor Johansson är ordförande för den ideella föreningen Medvind för bygden, som har tagit på sig det viktiga uppdraget att förvalta och fördela de bygdemedel som kommer från Åndbergs vindpark. Han berättar om den transformation som sker i Lillhärdal och de möjligheter som bygdemedlen öppnar upp för.

Bygdemedel från Åndbergs vindpark ger hopp om en framtid i glesbygden

Exempel på bygdepeng

Bidrag till närmiljö och djurliv

Vår utbyggnad av förnybar energi får inte ske på bekostnad av naturen. Vi har länge arbetat för att minimera vår negativa påverkan på naturen och har som mål att ha naturpositiva vind- och solparker senast 2030. I varje projekt identifierar och genomför vi åtgärder för att gynna områdets biologiska mångfald, i samarbete med markägare, experter och lokala naturvårdsorganisationer. Som exempel har en naturbetesmark återskapats vid vindpark Karskruv och en våtmark restaurerats vid Klevbergets vindpark. Som extra insatser kan ett projekt även överväga att stötta lokala naturvårdsprojekt, som till exempel ett fiskevårdsprojekt vid vindpark Skarpen.

Våtmarksrestaurering i Klevberget

Bevarande av biologisk mångfald i Karskruv och Marhult vindparker

I strävan efter att främja den biologiska mångfalden och bevara värdefulla naturområden har Karskruv och Marhult vindparker genomfört en rad åtgärder. Engagemanget sträcker sig från återskapande av betesmark till skapande av livsmiljöer för insekter och andra viktiga arter. Här är några av de viktiga åtgärderna som har genomförts för att skydda och främja den biologiska mångfalden i dessa områden.

Läs mer om de måljöfrämjande åtgärderna vid Karskruv och Marhult