Logotype

Varför landbaserad vindkraft för mig som markägare?

Vår erfarenhet säger oss att bygga effektiva, storskaliga energilösningar kommer att driva på omställningen till en hållbar framtid. OX2 och markägare kan tillsammans bidra till den omställningen.

Vinden kan ge kraft åt din näringsverksamhet

Är du som markägare intresserad  av att öka avkastningen från din fastighet? Då kan vindkraften erbjuda dig en möjlighet då den garanterar fastighetsägaren årliga arrendeintäkter och en renare framtid för efterkommande generationer.

OX2 är en av de största aktörerna inom förnyelsebar energi i Sverige och har en ledande position i Europa för landbaserad vindkraft. När du väljer OX2 som samarbetspartner får du en pålitlig aktör med gedigen erfarenhet av att utveckla, bygga, sälja och driva vindparker. Genom att upplåta mark för en vindpark får du som fastighetsägare under lång tid betydligt större intäkter och högre avkastning än vad någon annan areell näring kan generera.

Markägarnas roll

Markägarna har en central roll när det gäller att möjliggöra produktion av förnybar energi. Vår ambition är att varje markägare ska en partner med ett långsiktigt förhållningssätt som deltar i projektet hela vägen, från inledande undersökningar till att vindparken avvecklas.

Faser i ett vindkraftsprojekt

Screening

Ett vindkraftsprojekt inleds i allmänhet med en förhandsutredning där man bland annat söker en lämplig plats utifrån vindförhållanden, avstånd till elnät och bebyggelse, områdets naturvärden eller andra begränsningar såsom flyg och telekommunikation.  

Säkra mark och nätkapacitet
Som nästa steg kommer vi överens med markägare i ett Nyttjanderättsavtal och reserverar kapacitet hos nätbolaget genom att teckna ett reservationsavtal.

Projektutveckling

När de avtal som behövs för att genomföra projektet ingåtts tar projektutvecklingen fart. Utredningar och inventeringar genomförs och  samråd hålls med både myndigheter och allmänhet. Parallellt med arbetet för tillståndsansökan pågår också arbetet med elnätsanslutningen

Upphandling och finansiering
Baserat på projektområdets förutsättningar upphandlar vi teknologi och anläggningsarbeten som ger vindparken högsta möjliga värde. Parallellt med upphandlingen säkrar vi vindparkens finansiering och eventuellt elförsäjlningsavtal.

Byggnation

Anläggande av en vindpark tar, beroende av antal vindkraftverk, vanligen mellan 1 och 2 år. Till parken byggs vägar och ledningsnät, fundament gjuts och slutligen uppförs vindkraftverken och parken  färdigställs.   

Förvaltning och drift

När vindparken är färdigbyggd driftsätts den och börjar leverera ut el på elnätet. Under driften sköter OX2 den tekniska och kommersiella förvaltningen av anläggningen och fungerar som en kontakt för markägare och lokala myndigheter.

Nyttjanderättsavtal: exempel på upplägg och villkor

Fastighetsägaren upplåter till Nyttjanderättshavaren rätt att projektera en vindpark med tillhörande infrastruktur.

Upplåtelsen gäller normalt för en tid av 7 år. Upplåtelsen utgör inget hinder för Fastighetsägaren att använda området för normalt jord- och skogsbruk, jakt, fiske med mera. Nyttjanderättshavaren svarar för avgifter/kostnader som följer av verksamheten. Om projekteringen påvisar förutsättningar för uppförande och drift av en vindpark övergår nyttjanderättsavtalet till ett arrendeavtal.

Arrendeavtal: exempel på upplägg och villkor

Fastighetsägaren ger Arrendatorn rätt att nyttja arrendeområdet för att projektera, uppföra, bibehålla och kommersiellt driva en vindpark. Upplåtelsen gäller normalt 50 år.

OX2 och markägaren kommer i dialog fram till lämplig ersättnings­modell, antingen produktionsbaserad rörlig ersättning alternativt fast arrendeavgift per hektar. OX2 sköter den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken under dess livslängd samt även återställning av marken vid arrendetidens slut.

Frågor och svar om vindkraft

De som ansvarar för nya projekt

Om du funderar på om området där din fastighet är belägen är lämpligt för en vindpark? Välkommen att kontakta oss.