Logotype

Tillståndsprocessen

Sverige behöver stora mängder ny fossilfri el på både kort och lång sikt. Den här filmen visar hur tillståndsprocessen för landbaserad vindkraft ser ut. En process som ger välgrundade beslut men som tar lång tid. Det finns flera tillfällen där närboende till projekt­­et får komma med synpunkter och information. Det första tillfället är när vi bjuder in till samråd då du kan skicka in ett yttrande eller kontakta oss direkt om du har information om området. Därefter får du möjlighet att yttra dig under tillståndsprocessen när ansökan kungörs av Miljöprövningsdelegationen.

För att anlägga och driva vindkraftsanläggningar krävs tillstånd enligt miljöbalken. Det innebär att en specifik miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram.

Denna tillståndsprocess börjar med att samråd (3) genomförs då myndigheter, närboende, allmänhet, föreningar och företag har möjlighet att lämna synpunkter. Parallellt med samrådet gör OX2 utredningar och inventeringar (4) i området för att samla information som ska ingå i kommande MKB. Efter avslutat samråd och slutförda inventeringar kommer en miljökonsekvensbeskrivning (6) att tas fram och lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd (7) till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen, som är prövningsmyndigheten.

MKB:n är ett beslutsunderlag som redovisar de positiva och negativa konsekvenser den planerade vindparken kan komma att medföra. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas även vilka skyddsåtgärder som kommer användas för att undvika eller minimera negativa konsekvenser.

Under samrådet ska länsstyrelsen ge råd (8) så att innehållet i MKB:n får den omfattning och detaljeringsgrad som är relevant för tillståndsprövningen. När ansökan är inskickad till Miljöprövningsdelegationen kungör de ansökan (9) och då finns det ytterligare en möjlighet att lämna in synpunkter.

Prövning av vindkraft följer samma process som annan verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För prövning av vindkraft behövs också beslut om kommunal tillstyrkan enligt miljöbalken, som innebär att tillståndsmyndigheten endast får ge tillstånd till vindkraftverk om kommunen har tillstyrkt detta.

1. Hitta område med bra förutsättningar och få motstående intressen. Arrendeavtal med markägare.

2. Inledande dialog med försvaret, kommun och nätbolag. Eventuell örninventering.

3. Möte med länsstyrelse och kommun. Därefter öppet möte med allmänhet och möjlighet för alla att lämna synpunkter.

4. Till exempel fågel, naturvärden och kulturvärden.

5. Utformning av vindparken anpassas utifrån inkomna synpunkter och utredningsresultat.

6. Miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

7. Ansökan skickas till Länsstyrelsen.

8. Länsstyrelse och kommun granskar ansökan och ber sedan om eventuella kompletteringar. Frågan om tillstrykan ställs till kommunen.

9. Ansökan är nu komplett! Ytterligare tillfälle för alla att lämna synpunkter.

10. Länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd. Beslutet kan överklagas. En försutsättning för beviljat tillstånd är att kommunen tillstyrker projektet.

11. Eventuell överklagan prövas i domstol. Domstolens beslut kan överklagas.

12. Eventuell överklagan prövas i domstolen. Slutligt ja eller nej till vindpark.