Logotype

Tillstånd för havsbaserad vindkraft

Tillstånd för havsbaserad vindkraft

Det är många tillstånd som krävs och intressen att ta hänsyn till när man utvecklar och bygger havsbaserad vindkraft. Det viktigaste tillståndet för att kunna bygga vindkraftverk till havs inom Sveriges territorialgräns är tillstånd enligt miljöbalken och Natura 2000 samt kommunens tillstyrkan. Tillstånd för vindkraftsetablering på territorialvatten prövas normalt av mark- och miljödomstolen. För att kunna ansluta vindparken till elnätet krävs även tillstånd för att kunna lägga kablar och rör.  

För att bygga vindkraftverk ute till havs i Sveriges ekonomiska zon krävs regeringens tillstånd. Regeringen lämnar över beredning av tillståndsansökan till berörd Länsstyrelse som prövar den enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ansökan skickas även på remiss till berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. När Länsstyrelsen berett ansökan är det regeringen som fattar beslut om att bevilja hela eller delar av sökt verksamhet. Därefter behövs även tillstånd för att kunna ansluta parken med kabel till elnätet s.k. koncessionsansökan. I de fall vindparken även kommer att ha vätgasproduktion behövs tillstånd enligt Sevesolagstiftningen.

När en verksamhet får tillstånd följer villkor med för att verksamheten ska kunna samexistera med andra allmänna intressen såsom sjöfart, fiske, naturmiljö och försvar. För oss som utvecklare är det därmed av högsta vikt att ha en tidig och nära dialog med alla olika intressenter som berörs under hela resan mot en färdig vindpark.

På Energimyndighetens sida kan du läsa mer om gällande lagstiftningar och tillstånd.