Logotype

Solenergi

Kogshult PV

Sjöbo, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Sjöbo
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
90 GWh
Kapacitet
90 MW

Om projekt­et

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i och omkring Kogshult i Sjöbo kommun, Skåne län. Solparken har fullt utbyggd en effekt om ca 90 MW och förväntas årligen kunna producera el motsvarande hushållselsförbrukningen för drygt 18 000 hushåll. Solparken kommer att ge ett betydelsefullt bidrag till omställningen mot ett fossilfritt samhälle samt mot att uppfylla nationella klimatmål.

Vad händer nu i projekt­et?

Under det senaste året har det genomförts flertalet förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt­området. Sedan har samråd genomförts med berörda myndigheter, organisationer, enskilt berörda och allmänheten.

Vad som framkommit i de undersökningar, utredningar och samråd som genomförts har i nästa steg analyserats och föranlett vissa anpassningar och justeringar vad gäller lokalisering och utformning av solparken.

Under våren har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, och i den beskrivs den planerade verksamheten samt förväntade miljöeffekter.

I april 2023 lämnades en ansökan om miljötillstånd in till länsstyrelsen i Skåne.  Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i ansökan går att läsa eller ladda hem under fliken Dokument nedan.

Det fortsatta arbetet

Efter inlämnandet av tillståndsansökan kommer länsstyrelsen först att göra en bedömning om ansökan är att komplett, eller om och i så fall hur denna behöver kompletteras. När länsstyrelsen bedömer att ansökan är komplett kommer den kungöras och det finns i det läget möjlighet att yttra sig över ansökan. Därefter kommer länsstyrelsen handlägga och besluta i ärendet.

Flera arbeten pågår

Parallellt med tillståndsprocessen fortsätter OX2:s arbete med att planera och projekt­era anläggningen, samt vad gäller dialogen med nätbolaget E.ON Energidistribution rörande anslutningen av anläggningen till elnätet. 

OX2 förhoppning och ambition är att solparken ska kunna driftsättas under 2027.

 

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Sjöbo
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
90 GWh
Kapacitet
90 MW

Vill du veta mer?

Projekt­kontakter för Kogshult PV

Projekt­ledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com