Logotype

Solenergi

Kogshult PV

Sjöbo, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Sjöbo
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
90 GWh
Kapacitet
90 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solpark i och omkring Kogshult i Sjöbo kommun, Skåne län. Solparken har fullt utbyggd en effekt om ca 90 MW och förväntas årligen kunna producera el motsvarande hushållselsförbrukningen för drygt 18 000 hushåll. Solparken kommer att ge ett betydelsefullt bidrag till omställningen mot ett fossilfritt samhälle.

Vad händer nu i projekt­et?

Under 2022/2023 har det genomförts flertalet förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projekt-området. Vidare har samråd genomförts med berörda myndigheter, organisationer, enskilt berörda och allmänheten. Vad som framkommit i de undersökningar, utredningar och samråd som genomförts har i nästa steg analyserats och föranlett vissa anpassningar och justeringar vad gäller lokalisering och utformning av solparken.

Under våren 2023 togs miljökonsekvensbeskrivning tagits fram, och i den beskrivs den planerade verksamheten samt förväntade miljöeffekter.
I april 2023 lämnades en ansökan om miljötillstånd in till länsstyrelsen i Skåne. Miljökonsekvensbeskrivningen ingår som en del i ansökan går att läsa eller ladda hem under fliken Dokument nedan. Under hösten har OX2 kompletterat underlaget och i december 2023 kungjorde länsstyrelsen att ansökan är att betrakta som komplett. Den som önskar lämna synpunkter på den kompletta ansökan har möjlighet att göra det direkt till länsstyrelsen.

Det fortsatta arbetet

OX2 kommer att få möjlighet att bemöta eventuella inkomna synpunkter. Därefter kommer länsstyrelsen handlägga och besluta i ärendet. OX2:s bedömning är att länsstyrelsens beslut kan förväntas komma under våren 2024.

Parallellt med tillståndsprocessen fortsätter OX2:s arbete med att planera och projekt¬era anläggningen, samt vad gäller dialogen med nätbolaget E.ON Energidistribution rörande anslutningen av anläggningen till elnätet. E.ON har under hösten 2023 initierat tillståndsprocessen för anslutningsledningen mellan solparken och det överliggande elnätet.

I övrigt kommer under 2024 ett flertal kompletterande undersökningar och utredningar genomföras i och omkring projektområdet för solparken, som en del i arbetet med att optimera utformningen av anläggningen.

OX2 förhoppning och ambition är att solparken ska kunna börja byggas under 2027.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Sjöbo
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
90 GWh
Kapacitet
90 MW

Dialog och lokal samverkan

Vi på OX2 värdesätter en nära och kontinuerlig dialog med er som bor och verkar nära den planerade solparken. Ni kan området bäst och sitter inne på mycket information som kan hjälpa oss att utforma och driva anläggningen på bästa möjliga sätt.

Även om samrådsprocessen är avslutad är ni alltid välkomna att höra av er till oss med eventuella frågor, synpunkter och förslag. Vi uppmuntrar er också att inkomma med era synpunkter på tillståndsansökan direkt till länsstyrelsen, inom ramen för kungörelsen av ansökan.

Vi tar även tacksamt emot alla tankar och förslag på hur vi på OX2 skulle kunna samverka med och bidra till lokalsamhället i och kring området för Kogshult solpark.

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Kogshult PV

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com