Kogshult PV

Sjöbo, Sverige

Fas
Planeringsfas
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
150 GWh
Kapacitet
150 MW

Om projektet

OX2 AB utvecklar i samverkan med berörda markägare en storskalig, markbaserad solenergianläggning i och omkring Kogshult i Sjöbo kommun, Skåne län. Fullt utbyggd kommer anläggningen varje år kunna producera cirka 150 GWh el från den förnybara solenergin, vilket motsvarar hushållselsförbrukningen hos i storleksordningen 30 000 hushåll. Den färdiga anläggningen kommer ge ett stort och viktigt bidrag till energiomställningen. Anläggningen förväntas vara driftklart under 2027. OX2 AB avser att ansöka om frivilligt miljötillstånd för den planerade solenergianläggningen.

Vad händer nu i projektet?

För närvarande pågår förberedande undersökningar och utredningar av förhållandena i och omkring projektområdet. Därutöver har tillståndsprocessen för projektet initierats genom samråd – se vidare info nedan. Genomförda undersökningar, utredningar och samråd kommer att arbetas in i kommande miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsansökan. Ecogain bistår OX2 i tillståndsprocessen.

Kontakt konsult Ecogain

Karolina Adolphson
010-4059122
karolina.adolphson@ecogain.se

Inbjudan till samråd

OX2 inbjuder till avgränsningssamråd avseende den planerade solenergianläggningen i Kogshult, enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken. Samrådet vänder sig till länsstyrelsen i Skåne län, Sjöbo kommun, övriga myndigheter och organisationer samt de enskilda berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten.

Som del i samrådet arrangerar OX2 ett samrådsmöte (pass 1: kl. 16.30-18.30, pass 2: kl. 19.00-21.00) i församlingshemmet i Kyrkans Hus i Blentarp, Blentarpsvägen 6 A, den 27 oktober 2022. Vi tar tacksamt emot er anmälan till samrådsmötet senast den 23 oktober 2022.

Anmälan sker till mail: ox2.samrad@ecogain.se alternativt på telefon 073-823 48 64. Ange följande information i din anmälan:

  • För- och efternamn på den/de du avser att anmäla
  • Fastigheten du/ni bor på
  • Vilket pass du/ni önskar delta vid

Vi önskar ha era eventuella synpunkter på projektet oss till handa senast 17 november 2022.

Synpunkter skickas skriftligen via mail, med texten ”Samrådsyttrande Kogshult” i ämnesraden, till ox2.samrad@ecogain.se, alternativt med brev till:

Ecogain AB, Kogshult
United Spaces
Östra Hamngatan 16
411 09 Göteborg

Mer information om hur man anmäler sig, var och hur man lämnar synpunkter på projektet mm. framgår av den samrådsinbjudan som finns att läsa och/eller ladda hem här på hemsidan. Här finns även ett samrådsunderlag med mer information om projektet.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Område
Sjöbo
Driftstart
2027
Produktion
150 GWh
Kapacitet
150 MW

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Kogshult PV

Projektledare
Tobias Karmstig

+46 73 823 48 64
tobias.karmstig@​ox2.com