Logotype

Solenergi

Kronovall

Tomelilla, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Tomelilla
Driftstart
2030
Produktion
80 GWh
Kapacitet
80 MW

Om projektet

Ett välkommet bidrag till Skånes elförsörjning

OX2 planerar att anlägga en solpark mellan Eljaröd och Fågeltofta i Tomelilla Kommun, Skåne län. Planerna är i ett så tidigt skede att det ännu inte är bestämt hur parken ska utformas eller exakt var den kommer att ligga. 

OX2 bedömer att området har goda förutsättningar för en solpark som skulle kunna producera cirka 80 GWh el varje år. Elen vore ett välkommet tillskott i ett område med stort underskott på el. Idag är Skånes självförsörjningsgrad endast 15 procent. Målet är att öka det till 50 procent till 2030 enligt Skånes Effektkommission. För att klara det krävs utbyggnad av alla tillgängliga energislag. Kronovalls solpark kan också bidra till det lokala näringslivet och bygdens utveckling.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Solenergi
Fas
Planeringsfas
Plats
Tomelilla
Driftstart
2030
Produktion
80 GWh
Kapacitet
80 MW

Området som utreds

Området som vi utreder används idag huvudsakligen till skogsbruk, och omfattar cirka 103 hektar. Det går också en kraftledningsgata genom området som är lämplig att ansluta solparken till. Marken ägs av Erik och Angelica Sparres stiftelse vilken förvaltas av Riddarhuset. 

Exakt hur solparken kan komma att utformas påverkas av det kommande utredningsarbeten som ser till bland annat naturvärden, bebyggelse, friluftsliv och markförutsättningar. Även synpunkter som framkommer vid ett framtida samråd kommer att vägas in. 

En solpark omfattar, vid sidan av solpaneler, även sådant som växelriktare, transformatorer och containrar/bodar för materialförvaring. Vi kommer även att se över möjligheten att installera ett eller flera storskaliga batterier som kan bidra till att balansera elnätet. Eftersom solparken omfattar utrustning med högspänning kommer parken sannolikt att stängslas in i mindre delområden med viltstängsel, som möjliggör att småvilt kan röra sig fritt inom området. Hänsyn till vilt- och fri passage kommer även beaktas. Befintliga vägar inom utredningsområdet ska i möjligaste mån fortsättningsvis ligga utanför solparken..

Så stärker vi den biologiska mångfalden

För oss på OX2 är det viktigt att värna om den biologiska mångfalden. Vår målsättning är att alla projekt ska ha en nettopositiv naturpåverkan. En del av handlar om att se över hur vi kan minimera påverkan genom var och hur solparken anläggs. Utöver det ser vi över möjligheten att restaurera och kompensera naturmiljöer för att stärka den biologiska mångfalden i området. I andra projekt vi har genomfört har det till exempel handlat om att återställa våtmarker, hjälpa hotade arter eller återställa fiskevatten.

Om förhållandena visar sig lämpliga kommer OX2 att ansöka om ett frivilligt miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning kommer också att vara en del av en kommande tillståndsansökan.   

Vad händer nu?

Som en del av tillståndsprocessen kommer OX2 att samråda med länsstyrelsen, kommunen, övriga myndigheter, organisationer, verksamheter och föreningar, enskilt berörda och allmänhet. Syftet är att informera om och samla in synpunkter kring solparkens lokalisering, omfattning och utformning, samt vilka miljöeffekter som behöver hanteras i en miljökonsekvensbeskrivning. 

OX2 kommer även att bjuda in till ett samrådsmöte i form av öppet hus, där det finns möjlighet att ta del av information, ställa frågor och lämna synpunkter. De kommer sedan att redovisas och bemötas i en samrådsredogörelse som kommer att ingå i tillståndsansökan.

Preliminärt kommer tillståndsprocessen för Kronovalls solpark att påbörjas någon gång under 2025-2026, efter genomförda utredningar kring huruvida förutsättningar finns för att etablera en markbaserad solpark i området. 

Vill du veta mer?

Projektkontakter för Kronovall

Projektledare
Sofia Brink

+46 73 467 28 20
sofia.brink@​ox2.com