Logotype

Havsbaserad vindkraft

Neptunus

Östersjön, Sydost om Blekinge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Kapacitet
2-3 GW

Om projekt­et

Den gröna omställningen börjar med fossilfri el

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier och transporter, och locka nya investeringar och företagsetableringar. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader och kan med en byggtid på cirka tre år leverera stora mängder el snabbt.

Nästa generations havsbaserad vindkraft

OX2 planerar en energipark i södra Östersjön, drygt 50 km sydost om Blekinge. Den planerade energiparken benämns Neptunus och ligger i Sveriges ekonomiska zon.

Fullt utbyggd väntas energiparken ha en installerad effekt om cirka 2-3 GW vilket innebär ett ansenligt tillskott av förnybar energi till Sverige varje år. Neptunus kommer att kunna producera upp till 13-15 TWh årligen vilket motsvarar hela Blekinge och Skånes elbehov idag. Den planerade elproduktionen skulle även möjliggöra för vätgasproduktion. 

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Neptunus tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion. Läs mer här

Vad händer nu i projekt­et?

Neptunus har avslutat samrådsfasen där myndigheter, särskilt berörda och allmänheten bjudits in för att lämna sina synpunkter och ställa frågor. Nu pågår arbetet med tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.

Samråd med allmänheten

Ett samrådsmöte med allmänheten hölls i Karlskrona i december 2022. Är du fortsatt intresserad av projekt­et så finns samrådsunderlaget och kompletterings PM under rubriken "Dokument" nedan.

Nyckelfakta

Projekt­ets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Antal turbiner
95-210
Kapacitet
2-3 GW

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhets­arbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Bilden till vänster visar fotomontage från Sandhamn i Blekinge. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
neptunus@ox2.com

Projekt­kontakter för Neptunus

Projekt­ledare
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com