Neptunus

Östersjön, Sydost om Blekinge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Produktion
17,5 TWh

Om projektet

OX2 planerar en energipark i södra Östersjön, drygt 50 km sydost om Blekinge. Den planerade energiparken benämns Neptunus och ligger i Sveriges ekonomiska zon.

Fullt utbyggd väntas energiparken ha en installerad effekt om cirka 4,5 GW och producera cirka 17,5 TWh förnybar energi per år, motsvarande den årliga energianvändningen för upp emot 3,5 miljoner svenska hushåll. Den planerade elproduktionen skulle vidare möjliggöra för vätgasproduktion om cirka 500 000 ton per år. Projekt inom svensk ekonomisk zon omfattas av flertalet tillstånd för att kunna realiseras.

Vad händer nu i projektet?

Neptunus befinner sig i samrådsfasen där myndigheter och allmänheten bjuds in för att lämna sina synpunkter och ställa frågor. Efter samrådet kommer tillståndsansökningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning att tas fram. Ett samrådsmöte med allmänheten kommer att äga rum i december.

Samråd med allmänheten

Genomfördes under december 2022. Samrådsunderlaget och kompletterings PM hittar du under rubriken Dokument nedan.

Vill du lämna dina synpunkter så gör du det via e-post till neptunus@ox2.com eller via post till OX2, Neptunus Energipark AB, Box 2299, 103 17 Stockholm.

Vi vill ha dina synpunkter senast 31 januari 2023.

Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Neptunus, samråd SEZ, KSL, Natura2000 och Seveso”

OX2 behandlar din integritet med omsorg i enlighet med GDPR.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Antal turbiner
120-310
Produktion
17,5 TWh

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhetsarbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Bilden till vänster visar fotomontage från Sandhamn i Blekinge. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
neptunus@ox2.com

Projektkontakter för Neptunus

Projektledare
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com