Logotype

Havsbaserad vindkraft

Neptunus

Östersjön, Sydost om Blekinge, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Driftstart
2032
Produktion
13-15 TWh
Kapacitet
2-3 GW

Om projektet

Den gröna omställningen börjar med fossilfri el

Tillgången till fossilfri energi är avgörande för att nå uppsatta klimatmål, ställa om industrier och transporter, och locka nya investeringar och företagsetableringar. Havsbaserad vindkraft ger storskalig elproduktion till låga produktionskostnader och kan med en byggtid på cirka tre år leverera stora mängder el snabbt.

Nästa generations havsbaserad vindkraft

OX2 planerar en energipark i södra Östersjön, drygt 50 km sydost om Blekinge. Den planerade energiparken benämns Neptunus och ligger i Sveriges ekonomiska zon.

Fullt utbyggd väntas energiparken ha en installerad effekt om cirka 2-3 GW vilket innebär ett ansenligt tillskott av förnybar energi till Sverige varje år. Neptunus kommer att kunna producera upp till 13-15 TWh årligen vilket motsvarar hela Blekinge och Skånes elbehov idag. Den planerade elproduktionen skulle även möjliggöra för vätgasproduktion. 

I partnerskap med Ingka Investments

OX2 utvecklar Neptunus tillsammans med Ingka Investments, en del av IKEA-sfären, som är delägare i projekt­et. IKEA-sfären är en långsiktig ägare med höga klimatmål. De investerar stort i förnybar energiproduktion och äger idag över 2 GW förnybar produktion. Läs mer här

Vad händer nu i projektet?

Neptunus har under hösten 2023 lämnat in en ansökan om Natura 2000-tillstånd till Länsstyrelsen Kalmar samt en ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon till regeringen.

Samråd med allmänheten

Ett samrådsmöte med allmänheten hölls i Karlskrona i december 2022. Är du fortsatt intresserad av projektet så finns samrådsunderlaget och kompletterings PM under rubriken "Dokument" nedan.

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Havsbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Östersjön, Sydost om Blekinge
Antal turbiner
Upp till 207
Höjd
Upp till 420
Driftstart
2032
Produktion
13-15 TWh
Kapacitet
2-3 GW
Prisområde
SE4

Sverige behöver den havsbaserade vindkraften nu

Sverige och världen behöver göra stora omställningar för att bromsa klimatförändringarnas effekter, där elektrifiering av industri och fordonsflotta pekas ut bland de viktigaste åtgärderna. Samtidigt har det förändrade säkerhetsläget i Europa tydliggjort vikten av att beroendet av importerad energi från Ryssland minskar. Eftersom Sveriges elnät är sammankopplat med Europas påverkas vi av höga elpriser. Sammantaget är behovet av mer svensk elproduktion är stort och akut.

Läs mer om havsbaserad vindkraft

Energipark Neptunus kan ge Östersjön nytt liv

Den el som produceras av vindkraftverken i Neptunus kan användas för att spjälka avsaltat havsvatten för att producera vätgas. Denna process ger dessutom en synnerligen lämplig biprodukt – syrgas.

Östersjöns bottnar är idag hårt drabbade av syrebrist orsakat bland annat på grund av övergödning till följd av mänskliga aktiviteter. Syrebristen innebär ett minskat djur- och växtliv. OX2 utreder just nu tillsammans med bland annat SMHI och IVL Svenska Miljöinstitutet förutsättningar för syresättning av bottenvatten för att stärka den biologiska mångfalden i Östersjön.

Detta initiativ är en del av OX2:s strategi för biologisk mångfald där målet är naturpositiva vind - och solparker till 2030.

Läs mer om OX2:s hållbarhets­arbete

Visualiseringar

Foto- och videomontage finns tillgängliga från utkikspunkter från Blekinge och på Öland. Notera att parken ligger på pass långt ut att många fall inte syns alls från land.

Här finner du underlagen

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
neptunus@ox2.com

Projektkontakter för Neptunus

Projektledare
Yvonne Andersson

+46 76 127 08 54
yvonne.andersson@​ox2.com