Logotype

Vindparkens bidrag till närområdet

Utöver vindparkens produktion av fossilfri el, som stärker den lokala industrin, skapar arbetstillfällen och ger ökade skatteintäkter, medför projektet minskad klimatpåverkan och bidrag till regionens klimatmål.

För att projektet även ska bidra med nytta för boende i projektets närområde kommer berörda fastighetsägare samt föreningar i området erbjudas möjlighet att få ta del av vindparkens årliga intäkter under vindparkens hela livslängd. Vi erbjuder följande:

- Intäktsdelning till närboende (permanent- och fritidshus) inom en radie av 10* vindkraftverkens totalhöjd. Erbjudandet gäller fastigheter som är bebyggda med bostadshus 1 januari 2024.

- Erbjudande om inlösen av fastighet till permanent närboende (folkbokförda på berörd adress den 1 januari 2024) inom en radie av 6*vindkraftverkens totalhöjd. Erbjudandet gäller fastigheter som är bebyggda med bostadshus den 1 januari 2024.

- Vindupptagningsersättning för fastigheter inom 1000 m från ett vindkraftverk (gäller även obebyggda fastigheter).

- Bygdepeng till föreningar, organisationer och projekt verksamma i närområdet.

Här finns en preliminär karta över området med de fastigheter som med aktuell utformning av området (17 turbiner) i februari 2024 berörs av någon form av ersättning. Om någon turbin flyttas i sidled eller inte byggs kommer upptagningsområdet att förändras. Vi ser under våren fram emot att kunna bjuda in dig som eventuellt kommer att beröras av något av ovanstående till ett informationsmöte där vi kommer berätta mer om kommande process.

Högre naturvärden
Vi är även måna om att skapa nytta för naturmiljön och kommer därför inom ramen för projektet genomföra åtgärder för ökad biologisk mångfald. Vårt mål är att Galmsjömyran vindpark ska vara ”Naturpositiv”, vilket innebär att resultatet av åtgärderna ska medföra högre biologisk mångfald när vindparken är i drift jämfört med nuläget. Vi kommer identifiera olika möjliga insatser och tar gärna emot information från dig med kännedom om naturmiljön i projektområdet med omnejd.

För frågor och förslag kontakta oss på: galmsjomyran@ox2.com