Logotype

Fiskevårdsprojekt vid vindpark Skarpen: Ett hållbart initiativ för Hennansjön

Hälsingland har kämpat med att bevara sin storöringspopulation, en resurs som nästan gått förlorad i regionen. Men genom noggrant planerade åtgärder, understödda av medel från OX2 med flera, finns det nu en unik möjlighet att återupprätta och stärka denna värdefulla del av ekosystemet. Det långsiktiga perspektivet sträcker sig över 30 till 40 år, vilket gör det möjligt att genomföra metodiska insatser för att säkerställa framgång.

Ett sådant projekt, kallat »Ett naturligt ädelfiske i Hennansjön«, har som mål att återställa och bevara en stark och långsiktigt hållbar öringsstam i både Hennansjön och dess omgivande vattendrag. 

Det första steget i denna process är en förstudie och upprättande av en uppdaterad fiskeplan. Bland annat har det genomförts provfisken av olika slag för att utreda dagens fiskbestånd i Hennansjön och dess tillrinnande vattendrag. Det planeras dessutom för ett kläckeri för bevarande av en unik öringstam som bland annat förekommer i Hennans utlopp Väljeån. 

En annan långsiktig och mycket viktig del av projektet är att det ska byggas ett omlöp kopplat till Hennansjöns utlopp Väljeån. Detta omlöp skulle öppna upp för öringen att vandra fritt från Ljusnan ända upp till Ramsjö och vidare upp i de mindre åarna och bäckarna i vattensystemet. 

Nu har en förstudie kring denna fiskväg genomförts i ett samarbete mellan OX2 och lokala fiskeorganisationer, Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund, Ljusdal Energi AB och Fortum. Ett samarbete som visar på en enad strävan att främja hållbarheten och mångfalden i regionens vattenliv.

Vattenvårdskonsult Peter Hallgren från Fiskevårdstjänst AB har spelat en nyckelroll i projektet och bland annat ansvarat för elprovfiske. Detta är en metod där man genom en speciell utrustning kan samla in och kontrollera vilka fiskar som finns i olika vattendrag. Metoden är ofarlig för fisk som efter bedövning och kontroll återutsätts oskadda där de fångats.

Kristina Jämting, regionchef på OX2, betonar företagets engagemang för att bidra till områdets utveckling genom att främja den biologiska mångfalden:

»Vi är väldigt glada över att kunna vara med och bidra till ett projekt som vi ser kan skapa multipla nyttor. Förutom långsiktiga vinster för vattenmiljön ser vi även att projektet lägger en grund för en vidare ekonomisk utveckling samt ökade rekreativa värden i bygden.«

Detta projekt, som initierats av bygden själv, visar på lokalbefolkningens engagemang för att bevara och förbättra sitt naturliga arv. Utplantering av yngel i Hennans vattensystem i Hennan och återställande av fiskebestånd som har påverkats negativt av vattenkraft och flottning är bara några av de åtgärder som planeras för att öka den biologiska mångfalden och skapa en stabil öringsstam.

Genom att främja hållbart fiske öppnas också möjligheter för fisketurism, vilket kan leda till ökad ekonomisk aktivitet och sysselsättning i regionen. Projektet är en investering i både miljön och samhället, och förväntas ha positiva ringar på vattnet genom att skapa arbetstillfällen och bevara den levande landsbygden.

Med ett långsiktigt perspektiv kan projektet sträcka sig över tiotals år, och en eventuell bygdepeng från framtida vindkraftsprojekt som Skarpen kan bidra till finansieringen av detta ambitiösa initiativ. 

Lars Forslöf, ordförande i Hennansjöns intresseförening, betonar vikten av lokalt engagemang och hur projektet har väckts till liv av bygdens egna invånare:

»Detta möjliga fiskevårdsprojekt är inte bara en kamp för att återställa en förlorad naturresurs, det är också en symbol för gemenskapens kraft och strävan efter en hållbar framtid för både människor och natur i Hälsingland.«

I det idylliska hälsingelandskapet sträcker sig Hennansjön som en stilla spegel. Men bakom dess lugn döljer sig en passionerad strävan (och många timmars ideellet arbete!) från Hennansjöns intresseförening att se till att tillgängliga medel investeras i att återställa öringsstammen i Hennan och omgivande vattendrag.

Läs broschyren om projektet från Hennansjöns intresseförening